Ekologisk hållbarhet

Tranås kommun har en strategi för ekologisk hållbarhet. Strategin anger vilken riktning klimat- och miljöarbetet ska ha till 2035.

Vårt miljö- och klimatarbete utgår från Sveriges 16 miljömål, som står för den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Miljömålen syftar till att:

 • Främja människors hälsa
 • Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
 • Ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
 • Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
 • Trygga en god hushållning av naturresurserna

För att vi ska klara av att uppnå miljömålen tar länsstyrelsen fram åtgärdsprogram, som kommunerna ska arbeta utifrån. Länsstyrelsen följer årligen upp hur arbetet med fem åtgärdprogram går i länet.

Av Sveriges 16 miljömål berör 14 Jönköpings län. Dessa är samlade i olika åtgärdsprogram som kommunerna kan vara delaktiga i att genomföra.

 • Gön handlingsplan
 • Hälsans miljömål
 • Vattnets miljömål

Läs mer om åtgärdsprogrammen på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Exempel på åtgärder i Tranås kommun

Sjön Noen – En förstudie med förslag på åtgärder har tagits fram under 2022. Studien bygger på tidigare utredningar samt provtagningar under 2022. Syftet har varit att få kunskap om sjön Noens mående och vilka källor som påverkar sjöns syrebrist och algblomning för att kunna identifiera åtgärder.

Läs hela rapporten Pdf, 1.6 MB.

Säbysjön – under hösten 2023 har en förstudie om reduktionsfiske utförts. Säbysjön är näringsrik. I sjön finns förhöjda fosforhalter i vattnet och tecken på övergödning. Utsläpp från 1960- och 70-talen har ackumulerat i sedimenten.

Punktkällor som påverkar sjön:

 • Markanvändningen
 • Läckage från bottensediment i Säbysjön och Ralången
 • Enskilda avlopp och avloppsreningsverk

Vid ett provfiske fiskar man bort vitfisk såsom braxen, mört och sutare för att öka andelen rovfisk. Vitfisk gynnas av hög biomassa och rör upp i bottensedimentet vilket frigör fosfor. Reducerar man dessa arter bidrar det till ett klarare vatten och gynnar rovfisken.

Läs mer om förstudien i rapporten. Pdf, 2.6 MB.

Svartån – Sjögullet börjar i tingshusdammen och finns i Svartån hela vägen ut till sjön Sommen. I tingshusdammen täcker parkavdelningen med ramar för att kväva sjögullet som breder ut sig.

Läs mer om invasiva växter.

LONA - Lokala naturvårdsbidrag

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Alla föreningar, intresseorganisationer, privatpersoner, stiftelser och kommuner kan söka bidrag för lokala naturvårdsprojekt.

Alla ansökningar görs via kommunen. Med LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket. Tilldelningen av medel till LONA-bidrag är beroende av den budget som riksdagen beslutar om och kan därför variera från år till år. Är du initiativtagare så bör du kontakta din kommun i god tid innan den 1 december.

Läs mer om LONA-bidrag på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

LONA-projekt i Tranås kommun

Tranås kommun har fått beviljat LONA-pengar för flera projekt.

Pågående projekt

 • Våtmark i Adelöv
 • Ängsytor i Tranås kommun
 • Fuktäng
 • Våtmarksplan

Avslutade projekt sedan 2017

 • Östanåparken — underlag för användningsområden
 • Åtgärdsplan för översvämningskartering av Svartån
 • Naturskolan i Östanåparken
 • Skyltar Östanåparken
 • Barnens naturstig i Östanåparken
 • Natur- och kunskapsstig i Stoeryd
 • Skyltning vid frilufts- och idrottsanläggning
 • Naturupplevelser i Sommenbyggd
 • Pollineringsträdgård Rås
 • Visningsträdgårdar Rås

LOVA - Lokala vattenvårdsbidrag

Staten har avsatt pengar för att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten. Detta är även ett sätt att bidra till att vi når våra miljömål. Projekt kan få bidrag med upp till 80-90 procent, beroende på vilken åtgärd man söker för.

Läs mer om LOVA-bidrag på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

LOVA-projekt i Tranås kommun

Tranås kommun har fått beviljat LOVA-pengar för flera projekt.

Pågående projekt

 • Sjögullsbekämpning
 • Förstudie reduktionsfiske i Säbysjön

Avslutade projekt

 • Förstudie och handlingsplan för sjön Noen
 • Förstudie om Lillån
 • VA-plan för Tranås kommun

Länets klimat- och energistrategi

Tranås kommun har ställt sig bakom länets klimat- och energistrategi, som bygger på visionen att Jönköpings län år 2045 är ett så kallat klimatsmart plusenergilän. Det innebär att vi dels är självförsörjande på förnybar energi och samtidigt bidrar till energiomställningen via ett överskott. Till strategin finns två åtgärdsprogram som tagits fram i bred samverkan med länets aktörer.

 • Minskad klimatpåverkan
 • Anpassning till ett förändrat klimat

Läs hela strategin på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs de två åtgärdsprogrammen på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Regionala aktörer

Klimatrådet - Tranås kommun är med i Klimatrådet i Jönköpings län. Det är en samverkansorganisation med medlemmar från samhällets olika hörn, privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner. Klimatrådet har ett engagemang och påverkansmöjligheter inom klimat- och energiarbete i Jönköpings län.

Läs mer om Klimatrådet Länk till annan webbplats.

Energikontor Norra Småland - Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköping. Energikontorets uppdrag är att skapa goda förutsättningar för regionen, kommunerna och näringlivet att ställa om till en miljömässigt hållbar verksamhet och klimatsmart vardag. Tranås kommun medfinansierar och deltar i flera projekt som drivs av Energikontor Norra Småland.

Läs mer om Energikontor Norra Småland Länk till annan webbplats.

Minska klimatpåverkan

Alla i Sverige behöver bidra till att minska koldioxidutsläppen. Klimatproblemen är globala men åtgärderna behöver sättas in lokalt, och det berör oss alla. Enligt beräkningar behöver vi i Tranås minska våra utsläpp med 12-13 procent per år för att följa koldioxidbudgeten. Genom att hålla den takten bidrar Tranås till att den globala temperaturökningen stannar under 2 grader.

Se Tranås kommuns förutsättningar i vår koldioxidbudget

Exempel på vad som görs i Tranås:

 • En färdplan är på vag att tas fram med åtgärder för att minska utsläppen.
 • Vi har åtagit oss åtgärder i länets åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan.

Klimatanpassning

Redan idag kan extrema väderhändelser påverka verksamheter och funktioner i kommunen negativt. Genom ett gemensamt förebyggande arbete med klimatanpassning minskar vi negativa konsekvenser som ett förändrat klimat medför.

Tranås kommun arbetar aktivt med klimatanpassning. Här är några exempel på kommunens klimatanpassningsarbete:

 • Klimat- och sårbarhetsanalys ska arbetas fram under 23/24.
 • Dagvattendammar har byggts för att jämna ut flöden vid intensiva regn.
 • Klimatanpassning lyfts i styrdokument, till exempel inom översiktsplanering.
 • Rutiner vid värmebölja för särskilda boenden har tagits fram, exempelvis svala kläder, sval handduk, dricka, vädra.
 • Digitalisering av boende och hemtjänst har genomförts för att säkerställa tillgänglighet och driftsäkerhet.
 • Solskydd ses över på kommunens förskolor.
 • Tranås Energi har vädersäkrat elnätet genom att gräva ner luftledningar.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt stöd som ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Stödet kan ges till organisationer, kommuner, myndigheter och företag. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Exempel inom områden där man kan söka klimatstödet:

 • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
 • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.

Under våren 2021 fick Småländska Bränslen stöd från Klimatklivet på 7 miljoner kronor till att bygga en biogasmack i Tranås. Macken togs i bruk under september/oktober 2021.

Tranås Energi har fått bidrag för att bygga publika elladdstolpar på ett flertal ställen i kommunen.

Energi- och klimatrådgivning

Vill du som privatperson, företag eller organisation veta mer om vilka stöd som finns att söka, kontakta kommunens energi- och klimatrådgivning.

Mer information om energi- och klimatrådgivningen

Kontakt

Annsofie Sarenäs, miljöstrateg
E-post: annsofie.sarenas@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: