Ekologisk hållbarhet

Tranås kommun har en strategi för ekologisk hållbarhet. Strategin anger vilken riktning klimat- och miljöarbetet ska ha till 2035. Det handlar bland annat om vår livsmiljö, klimat- och energifrågor, boende och kommunens utveckling, avfall och konsumtion.

Vårt miljö- och klimatarbete utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.

Sverige har sexton miljökvalitetsmål som visar vad miljöarbetet ska leda till. I Jönköpings län har vi 14 regionala mål, eftersom vi varken har fjäll eller hav i länet.

Miljökvalitetsmålen syftar till att:

 • Främja människors hälsa
 • Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
 • Ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
 • Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
 • Trygga en god hushållning av naturresurserna

För att vi ska klara av att uppnå miljökvalitetsmålen ska varje länsstyrelse ta fram åtgärdsprogram som bland annat kommunerna ska arbeta utifrån. Länsstyrelsen följer årligen upp hur arbetet med åtgärdsprogrammen går i länet.

I Jönköpings län arbetar vi utifrån åtgärdsprogram inom:

Energikontor Norra Småland är en regional motor och pådrivande kraft för att göra Jönköpings län klimatsmart och hållbart. Energikontorets uppdrag är att skapa goda förutsättningar för regionen, kommunerna och näringslivet att ställa om till en miljömässigt hållbar verksamhet och klimatsmart vardag. Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköping.

Energikontoret driver flera länsprojekt där Tranås kommun medfinansierar projektet FASTR och Attract.

FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län

Projektets mål är stärkta förutsättningar för att alla fordon i Jönköpings län blir oberoende av fossila bränslen — såväl på landsbygd som i tätort. I Tranås har projektet lett fram till en etablering av biogasmack.

Läs mer om projektet FASTR Länk till annan webbplats.

Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemmar från samhällets olika hörn; privata och ideella organisationer, myndigheter och kommuner. Tillsammans utgör dessa Klimatrådet med engagemang och påverkansmöjligheter inom klimat- och energiarbetet.

Läs om klimatrådet Länk till annan webbplats.

Länets klimat- och energistrategi

Strategin togs fram 2019 för Jönköpings län. Strategin visar en gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i länet. I strategin finns vision och mål för länet till 2045 samt beskrivning av fokusområden och inriktningar som behövs för att nå målen.

Strategins inriktningar och mål för länet till 2030 och 2045 kommer att följas upp med hjälp av indikatorer inom respektive område. Strategin föreslår inte åtgärder, utan särskilda åtgärdsprogram kommer att tas fram i bred samverkan med länets aktörer.

Läs hela strategin på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Nu finns det möjlighet att söka stöd för klimatinvesteringar via ”Klimatklivet”. Det är ett statligt stöd som ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Alla utom privatpersoner kan söka.

Ansökningsperioder 2021

 • 18-29 januari
 • 13-27 april
 • 24 augusti-9 september
 • 8-18 november

Vem kan söka bidrag?

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd.

Exempel på åtgärder

Åtgärder som kan få stöd är klimatåtgärder på lokal nivå. Syftet ska vara att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan vara konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi.

Exempel inom dessa områden kan vara:

 • Fasa ut fossil energi.
 • Ta tillvara restvärme.
 • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
 • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
 • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
 • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
 • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Hur går ansökan till?

Ansökan lämnas in via ett webbformulär som finns tillgängligt under ansökningsperioderna. Länsstyrelsen granskar först de inkomna ansökningarna efter att ansökningsomgången stängt. När länsstyrelsen har lämnat ett yttrande över ansökan fortsätter den slutliga granskningen hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket fattar sedan beslut.

Se information om beslut hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Lokalt beviljat Klimatklivsstöd

Under våren 2021 fick Småländska bränsle stöd från Klimatklivet på 7 miljoner till att bygga en biogasmack i Tranås. Macken tas i bruk under september/oktober 2021.

Staten har avsatt pengar för att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Detta är även ett sätt att bidra till att vi når våra miljökvalitetsmål. Projekt kan få bidrag med upp till 50 procent.

Alla föreningar, intresseorganisationer, privatpersoner, stiftelser och kommuner kan söka bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Alla kan komma med egna idéer på projekt eller samverka med kommunen för att genomföra projekt. Alla ansökningar görs till kommunen och kommunen är projektansvarig.

Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

En ansökan varje år

Sista datum för ansökan är 1 december varje år inför det kommande året. Kommunen söker bidraget genom att ansöka och registrera projektet i LONA-registret.

Se kriterier och mer vägledning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

LONA-projekt i Tranås kommun

Tranås kommun har fått beviljat LONA-pengar för flera projekt. Några pågår för tillfället och andra är avslutade.

Pågående projekt

 • Natur- och kunskapsstig i Stoeryd
 • Skyltning vid frilufts- och idrottsanläggning
 • Naturupplevelser i Sommenbyggd
 • Pollineringsträdgård Rås
 • Visningsträdgårdar Rås
 • Våtmark i Adelöv

Avslutade projekt sedan 2017

 • Östanåparken — underlag för användningsområden 2017
 • Åtgärdsplan för översvämningskartering av Svartån 2020
 • Naturskolan i Östanåparken 2020/2021
 • Skyltar Östanåparken 2020/2021
 • Barnens naturstig i Östanåparken 2020/2021

Kontakt

Är du intresserad av att söka LONA-bidrag? Kontakta LONA-samordnare på Tranås kommun.

Annsofie Sarenäs, miljöstrateg
E-post: annsofie.sarenas@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Staten har avsatt pengar för att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten. Detta är även ett sätt att bidra till att vi når våra miljökvalitetsmål. Projekt kan få bidrag med upp till 90 procent, beroende på vilken åtgärd man söker för.

Vem kan söka bidrag?

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag.

När går det att söka bidraget?

Sista ansökningsdag för 2022 är 28 februari.

LOVA-ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter tillgång på pengar och angelägenhetsgrad.

Hur går ansökan till?

Du ansöker om LOVA-bidrag via länsstyrelsens e-tjänst. På länsstyrelsens webbplats finns också mer information om ansökan och vilket stöd som går att få.

Ansök om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Om LOVA på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Förstudie och handlingsplan för sjön Noen Pdf, 1.6 MB.

Kontakt

Annsofie Sarenäs, miljöstrateg
E-post: annsofie.sarenas@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: