Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett oberoende och självständigt organ med uppdrag att granska verksamheten i kommunen och de kommunala bolagen.

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Den ska självständigt och opartiskt granska den verksamhet som kommunen och de kommunala bolagen driver och pröva att styrelser och nämnder tar det ansvar de har fått. Det handlar både om att granska den ekonomiska nyttan och om den internkontroll som görs inom verksamheterna är tillräcklig. Kommunrevisionen ska också säkerställa att styrelser och nämnder följer lagen och utför de uppdrag som kommunfullmäktige gett.

Kontakt

Kommunrevisionen

Stadshusplan 1
573 82 Tranås

E-post: revisionen@tranas.se
Telefon: 0140-681 84

Senast publicerad: