Klicka på bilden för att komma till verktyget Climate Visualizer - Tranås koldioixidbudget

Klicka på bilden för att komma till verktyget Climate Visualizer - Tranås koldioixidbudget

Koldioxidbudget

Klimatproblemen är globala men åtgärderna behöver sättas in lokalt, och det berör oss alla. För att koldioxidutsläppen ska minska i enlighet med Parisavtalet får Tranås kommun släppa ut totalt 300 000 ton koldioxid. Under 2020 har Tranås med omnejd släppt ut ca 47 000 ton koldioxid, och fortsätter vi i samma takt har vi förbrukat vår totala koldioxidbudget inom 7 år.

För att utsläppen ska hinna fasas ut innan koldioxidbudgeten tar slut krävs att vi minskar våra utsläpp. Enligt beräkningar med 13,6 procent per år, med start 2022. Genom att hålla den takten bidrar Tranås till att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader, med en strävan om att den stannar vid 1,5 grader.

I verktyget Climate Visualizer kan du följa hur vår lokala utsläppsbudget förändras, beroende på hur utsläppen ökar eller minskar inom en viss sektor. Sedan år 2000 har exempelvis utsläpp för uppvärmning minskat från 16 till 2 procent.

Även om det finns anledning att känna tillförsikt krävs att vi agerar nu. Tranås klart största klimatpost är inrikes transporter. Hur vi lyckas inom den sektorn är avgörande för hur vi i Tranås lyckas hålla koldioxidbudgeten och vår del av Parisavtalet.

Klimatrådet i Jönköpings län stöttar tre kommuner till att vara med i pilotprojekt om att använda verktyget koldioxidbudget. Tranås, Gislaved- och Värnamo kommun har 2022 därför tagit fram en koldioxidbudget.

Klimatförändringarna är redan här med skyfall, torka och översvämningar. Konsekvenserna av den pågående och accelererande uppvärmningen blir allt tydligare på allt fler platser runt om i världen.

Huvudorsaken till uppvärmningen av jordens klimat är den förändring av luftens kemiska sammansättning som människan orsakar genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Växthusgaserna förstärker atmosfärens förmåga att värma jordytan – den så kallade växthuseffekten blir starkare.

Utsläpp av koldioxid via förbränning av fossila bränslen världen över är orsaken till klimatets nuvarande förändring. Även markanvändningen, främst skogsavverkning, bidrar. De globala koldioxidutsläppen har ökat successivt, och uppgår idag till cirka 35 miljarder ton per år. Luftens koldioxidhalt har ökat med cirka 50 procent sedan förindustriell tid, och den fortsätter att öka med ca 0,4 procent per år. Andra växthusgaser som lustgas har ökat med drygt 20 procent och metanhalten med drygt 150 ptocent.

I Parisavtalet från 2015 nämns två olika temperaturmål, 1,5-gradersmålet och 2-gradersmålet. Målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå är mycket svårt att nå, speciellt då utsläppen fortsätter att öka istället för att minska. Även 2-gradersmålet kommer bli svårt att nå om inte kraftfull omställning sker.

Det är viktigt att kraftfulla åtgärder vidtas inom alla samhällssektorer för att minska de skadliga och kostsamma konsekvenserna av den pågående och kommande uppvärmningen. Ju mindre koldioxid och andra växthusgaser som släpps ut från nu och framåt, desto större är chansen för kommande generationer att leva ett drägligt liv.

Parisavtalet är ett internationellt avtal under FN, kopplat till klimatkonventionen.

I Parisavtalet har FNs länder förbundit sig att tillsammans säkerställa att världens temperaturökning håller sig väl under 2 graders uppvärmning, och siktar mot 1,5 grader Celsius, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter.

Avtalet trädde i kraft den 4 november 2016 och godkändes av Sverige den 13 oktober 2016 (Prop. 2016/17:16).

Att använda sig av koldioxid-budgetar kan vara ett sätt att tydliggöra en del av vad som krävs för att uppnå detta mål och vad som är Tranås kommuns roll i arbetet med detta.

Film naturvårdsverket – ”Vad är parisavtalet?” Länk till annan webbplats.

Klimatkrisen är ett faktum och Tranås, liksom alla andra kommuner, regioner och länder, behöver ta sitt ansvar för att begränsa klimatpåverkan.

Tranås kommun har ställt sig bakom länets klimat- och energistrategi, som bygger på visionen att Jönköpings län år 2045 är ett så kallat klimatsmart plus-energi län. Det innebär att vi dels är självförsörjande på förnybar energi och samtidigt bidrar till energiomställningen via ett överskott.

Strategin har följande mål:

  • Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år.
  • Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 GWh/år.

För att uppnå de utsläppsminskningarna krävs omfattande åtgärder, både inom de områden som kommunen har rådighet över och i andra sektorer. Därför måste vi arbeta tillsammans!

En koldioxidbudget har ett tydligt fokus på ackumulerade (samlade) utsläpp.

IPCC, Internationella klimatpanelen, gör globala koldioxidbudgetar. Nu finns på samma sätt både nationella och regionala koldioxidbudgetar, som utgår från den globala.

Metoden för att räkna fram koldioxid­budgetar bygger på vetenskapligt granskad forskning. En koldioxid­budget åskådliggör det återstående utsläppsutrymmet, för att undvika en viss nivå av uppvärmning.

Ett antal kommuner och regioner i Sverige har tagit fram egna koldioxid­budgetar med hjälp av en metod från Uppsala Universitet, som nu drivs vidare av det icke vinstdrivande företaget Klimatsekretariatet. Det är denna metod Tranås koldioxidbudget utgår från.

De utsläpp som uppkommer av vår konsumtion av olika varor, som uppstår i Sverige och i andra länder, är inte medräknade i koldioxidbudgeten. Dessa utsläpp bör minska i samma utsträckning som de lokala utsläppen.

Syftet med en koldioxidbudget är att tydliggöra de utmaningar vi som geografisk kommun står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet.

Sveriges Klimatmål anger att vi ska vara koldioxidneutrala senast år 2045. En koldioxidbudget bygger på vetskapen om att koldioxidutsläppen ackumuleras i atmosfären under många hundra år, och att det därför är de sammanlagda utsläppen över tid som är centrala.

Enkelt uttryckt har vi en sammanlagd pott som vi varje år knaprar på och ju mer vi släpper ut under ett år, desto mer drastiska minskningar måste vi göra åren därpå.

Om utsläppen ligger kvar på samma nivå som idag kommer Tranås koldioxidbudget att överskridas om 7 år. Idag sker våra största koldioxidutsläpp inom de fyra sektorerna: Inrikes transporter (21 000 ton), Utrikes Sjöfart (13 000 ton), Arbetsmaskiner (6 330 ton) och Utrikes flyg (4 865 ton). Sjöfart och flyg fördelas över alla kommuner i Sverige i förhållande till storlek. Konsumtionsutsläppen är inte medräknade i budgeten.

Koldioxidbudgeten behöver revideras regelbundet för att ta hänsyn till hur mycket vi släppt ut tidigare.

 

Figur över historiska och framtida utsläpp av koldioxidutsläpp i Tranås kommun för att klara Parisavtalet.

Figur som visar historiska och framtida koldioxidutsläpp i Tranås kommun för att klara Parisavtalet.

En koldioxidbudget är ett verktyg för att åskådliggöra återstående utsläppsutrymme av koldioxid. Enligt beräkningarna behöver Tranås kommun minska våra utsläpp med 12 procent per år för att lyckas leva upp till vår del av Parisavtalet.

Kommunerna har en viktig roll i klimatarbetet, för att med resurser och olika åtgärder minska utsläppen av växthusgaser.

En koldioxidbudget ger inget facit på vad som behöver göras för att begränsa koldioxidutsläppen i den omfattning som krävs. Dock blir den en grund att luta sig mot i övriga utredningar och beslutsprocesser, då koldioxidutsläppen är en så pass viktig faktor.

Kontakt

Annsofie Sarenäs, miljöstrateg
E-post: annsofie.sarenas@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: