Stäng sök
Tranås logotyp

Information till vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Från och med 29 september 2021 upphör föreskrifter och allmänna råd för förskolor och skolor.

Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma! Barnet ska stanna hemma så länge hen har symptom och två dagar efter tillfrisknande.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Frågor och svar

Om ditt barn uppvisat symtom och testats negativt, kan barnet återgå till förskola eller skola när allmäntillståndet tillåter.

Om ditt barn testats positivt ska du och ditt barn följa de förhållningsregler som ni fått från Region Jönköpings län.

Ditt barn ska stanna hemma minst två dagar efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst sju dagar från symptomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskola/skola om det gått minst sju dagar sedan symtomdebut.

Vi ber dig också att kontakta elevens skolsköterska eller rektor och informera om att eleven är sjuk i konstaterad covid-19. På så vis kan skolan bidra till att effektivisera regionens smittspårning och korta tiden från insjuknande till det att närkontakter informeras.

Skolan kommer självklart hålla på sekretessen och inte meddela namn på eleven.

Gymnasieskola

Elever i gymnasieskola ska stanna hemma från skolan om någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19. Eleverna får möjlighet att genomföra sina studier via distansstudier där så är lämpligt och möjligt.

Gymnasieungdomar som bor tillsammans med en bekräftat smittad person ska stanna hemma från skola under en vecka från det att hushållskontakten testats positiv. Före återgång till skolan bör prov för covid-19 tas. Provet tas efter 5—7 dagar, vardagar. Det görs via vårdcentralerna som vanligt.

Förskola, grundskola och fritidshem

För barn och elever i Tranås kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem gäller följande:

  • Från den dagen som en hushållsmedlem har provtagits för covid-19 och fram tills dess att personen får sitt provsvar kan barnet eller eleven gå till förskolan, skolan eller fritidshemmet.
  • Om provsvaret hos hushållsmedlem påvisar covid-19 skall samtliga personer i hushållet vara i karantän tills det gått en vecka från provtagningsdatumet. Är provsvaret negativt är barnet eller eleven fortsatt välkommen till förskolan, skolan eller fritidshemmet.
  • Om barnet eller eleven själv insjuknar gäller att hen ska stanna hemma minst sju dagar (inklusive två dagars feberfrihet) från att hen fick sitt första symtom.
    Elever i grundskola ska förses med hemuppgifter under perioden. Undervisande lärare säkerställer att eleven får sina hemuppgifter.
    Elever i grundskola som har behov av skollunch ska i görligaste mån erbjudas detta. Tag kontakt med ansvarig lärare eller skolans rektor vid behov.

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp. För att minska smittspridning tillåts endast verksamhetskritiska besök samt vårdnadshavare som hämtar och lämnar barn.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Tranås kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

När ett barn som går på förskola eller hos dagbarnvårdare blir sjukt ska barnet stanna hemma minst 2 dygn efter att det blivit friskt. Ibland har barn i den här åldern, 1—6 år, lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Alltså besvär som snabbt går över.

Barn som har varit hemma från förskolan i 7 dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga kan gå tillbaka till förskolan även om de skulle ha kvar milda symtom så som lätt snuva eller hosta. Kvarvarande snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.

Allt det här gäller när man inte har tagit något prov för covid-19. Barn i förskoleåldern, 1—6 år, behöver inte ta prov för covid-19 när de är sjuka, om inte en läkare eller sjuksköterska tycker att det behövs.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: barnutbildning@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: