Stäng sök
Tranås logotyp

Pågående detaljplaner

Här kan du se vilka detaljplaner vi arbetar med just nu inom Tranås kommun.

Kartan nedan visar pågående planarbeten. Klicka på markeringarna i kartan för information om de pågående detaljplanerna. Du kan också läsa mer om respektive detaljplan nedan.

Planprogram för Tostås 2:1 i Tranås stad

Programområdet ligger cirka 3 kilometer söder om Tranås tätort och omfattar cirka 27 hektar.
Området begränsas i norr av befintligt bostadsområde Tostås. I väster av Majmålavägen och Hjälmaryds industriområde.

Utgångspunkten är att området ska bebyggas med bostäder och området ska även möjliggöra för kommunal verksamhet. I gällande översiktsplan från 2011 är programområdet utpekat för ett bostadsområde men även vissa delar är utpekade som grönområde som ska sparas. Hänsyn ska tas över de naturvärden som finns samt säkerställa att det finns en god tillgänglighet till närliggande områden för fritid och rekreation.

Välkommen till samrådsmöte

Tisdagen 12 oktober kl 18.00 i Fröafallskolan, matsalen, Snövädersgatan 1, Tranås.

Anmälan är obligatorisk. Lämna namn, e-post eller telefonnummer till tillvaxt@tranas.se
Till följd av rådande pandemi kan mötet eventuellt bli digitalt isåfall får du en länk via e-post.
För mer information se Tranås kommuns hemsida.

Planhandlingar finns att hämta i Stadshuset måndag—fredag kl. 08—16 och hos Tranås direkt, Storgatan 22.

Samrådstiden gäller från 2021-09-21 till 2021-11-02

Senast den 2 november 2021 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås eller via e-post till tillvaxt@tranas.se

Bakgrund

Tranås Cementvarufabrik AB är inne i ett expansivt skede och i behov av mera yta för sin verksamhet, främst lager, i anslutning till sina fastigheter Borrsvängen 1 och Städet 2. Företaget har ansökt om planbesked och bygg- och miljönämnden beslutade 2019-03-12 att ge tillväxtavdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan med syfte att planlägga mera mark för industriändamål.

Ny detaljplan för Hjälmaryds industriområde

Detaljplanen omfattar delar av Hjälmaryd 2:1 och mark mellan kvarteret Skruven och Passaren, samt mark planlagd för industrispår. Det rör sig om en sammanlagd yta på ungefär 8,4 hektar på olika ställen inom Hjälmaryds industriområde.

Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan.

Samråd

Detaljplanen var föremål för samråd under sommaren 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts i en redogörelse.

Granskning

Granskningstiden gällde från 2 juli—30 augusti 2021.

Donnia Skinn AB har behov av mera yta för sin verksamhet, främst lager, och har ansökt om planbesked för Pumpen 6 och 7 samt del av Ängaryd 4:1 för att kunna utöka den egna fastighet och uppföra en lagerbyggnad på cirka 500 kvadratmeter.

Bygg- och miljönämnden beslutade 17 augusti 2020 att ge tillväxtavdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan.

Det rör sig om en sammanlagd yta på ungefär 5 350 kvadratmeter, i Västra Industriområdet cirka en kilometer norr om Tranås centrum. Området är planlagt för industri. Infrastruktur finns som klarar en utbyggnad. Lillån omfattas inte av strandskydd.

Det finns inte några andra kommunala strategier eller tidigare ställningstaganden som berör området. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och inte av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs därmed med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Samråd

Samrådstiden gällde 17 november—8 december 2020.


Planområdet ligger i Västra industriområdet i anslutning till väg 131 (Holavedsvägen) och Dalagatan.
Området ligger cirka 1 km nordväst om Tranås centrum.
Planområdet har en areal på ungefär 12 800 kvm (1,2 ha) och omfattar Valen 1, Ängaryd 4:1 och Stoeryd 2:1.

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation för detaljhandel och drivmedelförsäljning av biogas.
Planen ändras för att möjliggöra detta. Inom användningen för detaljhandel på Valen 1 vill kommunen möjliggöra för restaurang.

Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.
Enligt samrådsförslaget 2020-04-14 för den nya översiktsplanen är planområdet utpekat som ett utvecklingsområde.

Granskningstiden gäller från 2021-11-30 till 2022-01-11


Planhandlingar finns på kommunens hemsida och i Stadshuset, måndag-fredag kl 8-16
och hos Tranås Direkt på Storgatan 22, måndag-fredag 10-18, lördag 10-14.

Senast den 11 januari 2022 kan du framföra dina synpunkter på detaljplanen till
Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 573 82 Tranås eller via e-post till: tillvaxt@tranas.se

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för Tranås Energi att ha rådighet över den egna parkeringsplatsen och för att möjliggöra uppförande av carport. För att begränsa påverkan på parkmiljön regleras så att carport som mest får byggas. Planområdet är 900 kvadratmeter och planförslaget möjliggör att carport för parkeringsändamål kan uppföras på som mest 200 kvadratmeter.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen från 2011 och ny översiktsplan som bearbetas inför utställning. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Planförslaget bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskring inte tas fram. Planområdet ligger inom strandskyddet. Förslaget innebär att strandskyddet upphävs, vilket bedöms som möjligt då platsen redan är tagen i anspråk för parkering.

Kommunen äger marken inom planområdet. Planområdet omfattar del av fastigheten Tranåskvarn 1:1. Planområdet är lokaliserat norr om Ydrevägen, öster om Norra Storgatan och väster om Svartån. Planområdet gränsar i norr till bostadsbebyggelse på kvarteret Sågen.

Antagande

Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-11-22 att anta förslaget till detaljplanen.

Det justerade protokollet har anslagits måndag 2021-11-29
Ett överklagande ska ha inkommit senast måndag 2021-12-20
Detaljplanen kan vinna laga kraft 2021-12-20.

Den som vill överklaga kommunens beslut ska inkomma med en skriftlig överklagan till kommunen inom tre veckor från den dag det justerade protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Ert överklagande ska innehålla följande punkter

  • Hänvisa till vilket beslut ni överklagar, ange paragraf, beslutsdatum och diarienummer.
  • Motivera varför ni anser att beslutet är oriktigt
  • Ange hur ni anser att beslutet ska ändras
  • Ert namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • Underskrift
  • Eventuella bilagor som stöder er uppfattning

Skicka överklagandet till Tranås kommun, Tillväxtavdelningen 573 82 Tranås

Vad händer sedan? När kommunen fått ert överklagande kontrollerar vi att det har kommit in i rätt tid och skickar det vidare till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Har ni några frågor? Behöver ni veta mera om hur ni ska gå till väga så är ni välkommen att kontakta Tillväxtavdelningen, E-post: tillvaxt@tranas.se

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för fastighetsägaren att hyra ut lokaler i Wigénshuset till aktörer inom tjänstesektorn, service, skola, och produktionsföretag som inte är störande för omgivningen. Syftet är också att möjligöra lägenheter i Wigénshuset.

Samråd

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 22 juni—22 september 2020. Med anledning av inkomna synpunkter under samrådet har planförslaget kompletterats med bestämmelser om skydd mot buller, skydd mot farligt gods, varsamhet vad gäller kulturmiljö, och att lov krävs vid fällning av ekar. Bostäder och verksamheter ska utformas på ett sätt så att råd och riktlinjer följs för farligt gods och buller. Ekar ges ett utökat skydd från fällning på fastigheten och kulturvärden i Wigénshuset skyddas från att ändras. De kulturvärden som avses är valda delar i kontorsbyggnadens takutformning, fasadens indelning, byggnadens volym, fasadens material och färg.

Granskning

Bygg och miljönämnden beslutade om granskning 15 februari 2021. Granskningstiden var 8 mars—8 april, 2021.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till utbildning, kontor, centrumverksamhet och bostäder. Det innebär en legalisering av pågående verksamhet med möjlighet till utökning i form av restauranger, butiker, samlingslokaler, med mera. Befintliga byggnader ska ej medges för boende eller annan övernattning, men ett nytt avgränsat område vid Svartån möjliggör bostäder i form av ett flerbostadshus med krav på centrumverksamhet i bottenplan.

Fastigheten Skytteln 19 är lokaliserad i Tranås nordöstra del söder om Svartån och avgränsas av Fabriksgatan i väster och Ydrevägen i söder. Planområdets areal uppgår till knappt 2 hektar.

Samråd

Med anledning av inkomna synpunkter efter samrådet har markanvändningen för bostäder ändrats till att bara tillåtas på en begränsad yta vid Svartån.

I centrumändamålet som finns inom hela planområdet tillåts inte hotell- och vandrarhemverksamhet. Mot Ydrevägen har skyddet mot industrifasaden utökats och förtydligats.

Efter samrådet har tre utredningar tagits fram där geotekniken har undersökts för bostadsbyggande nära Svartån, ytterligare inomhusluftsmätning för markföroreningar, samt en riskutredning för farligt gods på Ydrevägen. Strandskyddet har arbetats om med ny beskrivning. Fokus ligger på att tydligare beskriva hur intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med detaljplanen bedöms väga tyngre än strandskyddsintresset.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Granskning

Granskningstiden gällde från 6 maj—2 juni, 2021.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Postadress
Tranås kommun
Tillväxtavdelningen
573 82 Tranås

Senast publicerad: