Översvämning

Att drabbas av översvämning innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller kommunen uppväger sällan de olägenheter och skador du drabbas av. Här kan du läsa om de vanligaste orsakerna till översvämning och få tips på hur du kan göra för att minska risken för vattenläckor och källaröversvämningar. Du får också veta vad du bör göra om du ändå drabbas av översvämning.

Skydda dig mot översvämning

Vid skyfall stiger vattennivåerna i sjöar och vattendrag, vilket gör att lågt liggande hus kan drabbas av översvämning. Även vatten som rinner från omgivande markområden kan orsaka översvämningar i lågt belägna hus. Dessa översvämningar har sällan något att göra med ledningarna.

Var uppmärksam på vattenläckor

Dricksvattnet levereras under mycket högt tryck för att kunna nå alla abonnenter. Går vattenledningen sönder kan stora mängder vatten därför spruta ut. Om vattenledningen i marken är trasig kan det visa sig genom att marken blir blöt eller att den sjunker ihop. Det kan även höras ett ”brus” vid vattenmätaren inne i huset.

Läckor inne i huset kan du kontrollera genom att läsa av vattenmätaren när inget vatten tappas från någon kran. Om mätarhjulet eller siffrorna i den digitala displayen ändå rör sig är det ett tecken på en läcka. Läckan behöver inte vara ett trasigt rör. Det kan vara en droppande kran eller en läckande toalett.

Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt för avläsning och byte. Du ansvarar för att skydda den mot kyla och skador. Fryser den sönder debiteras det alltid husägaren. För att undvika återströmning – det vill säga att vattnet rinner i fel riktning är ett återströmningsskydd integrerat i de nya digitala vattenmätarna. Äldre vattenmätare kan dock sakna återströmningsskydd. Under felaktiga tryckförhållanden kan vattnet strömma åt fel håll, tillbaka till kommunens ledningar. Ett exempel är om ledningen i gatan tillfälligt är trycklös, samtidigt som man i fastigheten håller på att fylla en pool via en vattenslang nedstoppad i poolen. Det finns då risk för att vattnet från poolen sugs tillbaka in i slangen och förorenar dricksvattnet.

Minska risken för vattenläckor

Det här kan du göra för att minska risken för vattenläckor:

 • Montera en vattenfelsbrytare direkt efter vattenmätaren. Den stänger av vattnet om det börjar läcka.
 • Byt ut äldre vatteninstallationer som vattenledning, disk- eller tvättmaskiner som är i dåligt skick.
 • Vatteninstallationer ska utföras enligt branschregler Säker Vatten-installation.
 • Stoppa vattentillförseln genom att stänga en ventil vid vattenmätaren om huset lämnas tomt en längre tid.
 • Stäng ventilerna vid disk- och tvättmaskiner när maskinerna inte används.

Om du drabbas av översvämning

Undvik allt för påkostad inredning och förvara inte dyrbar utrustning och värdefulla inventarier i källaren. Ha ett källargolv av fukttåligt material, till exempel klinker.

Är olyckan framme och det börjar tränga upp vatten ur golvbrunnar eller toaletter finns det flera saker du bör göra:

 • Bryt all elektrisk ström. Se dock till att eventuell dräneringspump blir strömförsörjd så att den inte stannar.
 • Stäng ventiler på avloppsledningen om det finns sådana.
 • Försök begränsa inflödet genom att täcka golvbrunnarna med något tätande och ställ ett tungt föremål på dem.
 • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
 • Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten, tvätta händerna!
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Dokumentera eventuella skador genom att exempelvis fotografera.
 • Kontakta VA-huvudmannen snarast.

Denna information finns även tillgänglig i tryckt form, via broschyren “Ta hand om ditt ledningsnät - För vatten och avlopp”, att hämta på Tranås Direkt eller via kontakt med VA- avdelningen.

Det finns två olika system för att ta hand om avloppsvatten. Det vanligaste är ett duplikatsystem där spillvatten och dagvatten avleds i olika ledningar. Numera är det inte tillåtet att ansluta dräneringsvatten till spillvattenledningen. I kombinerade system avleds regn-, dränerings- och spillvatten i samma ledning. Dessa system anlades fram till någon gång på 1950-talet. Hus som är anslutna till kombinerade system är särskilt utsatta vid kraftiga regn eftersom både regn-, dränerings och spillvatten samsas om samma ledning.

Kommunens ledningsnät är– oavsett avloppssystem – dimensionerat så att de ska klara normala regn. Att dimensionera dem för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Därför behöver vattnet kunna rinna av på marken, utan risk för att det ska rinna in i hus. Även hus som är anslutna till ett duplikatsystem kan drabbas av översvämning vid regnväder. Det kan bland annat bero på skador på ledningar och felaktigt anslutet regn- och dräneringsvatten.

Koppla ledningarna på rätt sätt

Både Tranås kommun och du själv har ansvar för att förhindra att det blir källaröversvämningar. Kommunens ledningar ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normala regn, och ledningsnätet ska vara väl underhållet. Detsamma gäller ledningarna på din tomt. Du är också ansvarig för att dina ledningar är rätt kopplade. Felkoppling innebär att du är medskyldig till eventuella översvämningar, även hos nedströms liggande grannhus. Stuprör och spygatter, de brunnar som kan finnas vid lågt liggande garage och källartrappor, får inte vara kopplade till spillvattenledningen i duplikata system. Vattnet måste istället ledas bort via dagvattenledningen eller tas om hand på tomten. Spygatter är en riskkonstruktion, och bör byggas bort så att vatten inte kan rinna in mot garage- eller källardörrar. Vid omdränering av huset bör du se över hur dräneringen är kopplad. Kontakta VA-huvudmannen innan omkoppling av husets stuprör spygatter och dränering.

Sätt bakvattenskydd på avloppsledningen

Ett bakvattenskydd hindrar avloppsvatten från att tränga in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter. Du behöver dock veta hur ledningarna är kopplade eftersom det inte får finnas några andra avloppsenheter uppströms bakvattenskyddet, som till exempel stuprör. Annars finns det risk för att dagvatten från tomten översvämmar källaren. Bakvattenskyddet kan monteras under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. Det fungerar automatiskt och kan oftast även stängas för hand. Bakvattenskyddet kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner. Tänk på att ett dåligt skött bakvattenskydd i värsta fall inte ger något översvämningsskydd. Det finns ett flertal olika typer och tillverkare av bakvattenskydd på marknaden. Olika typer av bakvattenskydd har olika säkerhet, prata därför med en specialist innan du väljer.

Fördelar med bakvattenskydd

 • Bakvattenskyddet ger ett relativt gott skydd mot bakåtströmmande vatten.
 • Bakvattenskyddet kan vid behov hållas stängt, till exempel vid längre tids bortavaro.

Nackdelar med bakvattenskydd

 • Det finns risk att föroreningar hindrar klaffen i bakvattenskyddet från att stängas helt.
 • Om stuprör och spygatter är kopplade uppströms bakvattenskyddet kan dagvatten rinna in i källaren vid regn.
 • Avloppsenheter, som toaletter, diskmaskiner med mera, uppströms bakvattenskyddet är blockerade när det är stängt.
 • Vid eventuella vattenläckor i huset kan vatten inte ledas bort när bakvattenskyddet är stängt.

Pumpa bort spillvatten från källaren

Det säkraste sättet att undvika att avloppsvatten tränger in i källaren är att pumpa spillvattnet. I områden med kombinerat avloppssystem kan särskilda regler för pumpning av spillvatten gälla. Spillvattnet pumpas upp till marknivå, och får sedan rinna ut i det allmänna spillvattennätet med självfall. Pumpen kräver regelbundet underhåll och ska ha ett larm som utlöses vid driftstörningar samt vara försedd med backventil. Det kan även bli aktuellt med pumpning om man sänker nivån på källargolvet. I en del områden som är kuperade ansluts spillvattnet till det kommunala avloppet med en LTA-station (Lätt Tryck Avlopp). För dig som fastighetsägare innebär det att en brunn med tillhörande pump, en så kallad LTA-station, ska grävas ner på tomten. VA-huvudmannen står för brunn och pump, och de ingår i anläggningsavgiften (gäller ej vid enstaka fastigheter där vattnet ska pumpas till huvudledning med självfall). Du utför arbetet på din tomt, vilket även omfattar installation av LTA-utrustningen samt framdragning av den elförsörjning som krävs för driften. Pumpen ska förses med ett larm som aktiveras om driften störs samt med backventil. Vid larm kontaktas VA-huvudmannen på tel. 0140-106 12 under dagtid. Övrig tid kontaktas VA-beredskap via SOS-alarm på telefon 036-137 143, som kopplar vidare dig till jourhavande personal.

Fördelar med spillvattenpump

 • Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika källaröversvämning

Nackdelar med spillvattenpump

 • En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn.
 • Vid strömavbrott leds avloppsvatten från källarplanet inte bort.

Om husets dräneringsledning är direkt ansluten till dagvattenledningen i gatan, kan vatten vid kraftiga regn tränga upp i fastighetens dräneringssystem och orsaka skador. Är dessutom husets stuprör felaktigt kopplade till dräneringsledningen kan detta ytterligare påskynda och förstärka risken för skador.

Fuktskydda huset

Se till att marken lutar bort från huset där det är möjligt. Det är viktigt att källarens väggar och golv är tillräckligt täta för att klara tillfälliga uppdämningar i systemet. Annars finns det risk för att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

Installera pump för dräneringsvattnet

Det säkraste sättet att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa dräneringsvattnet. På så vis försvinner risken för fuktskador i byggnadens grundkonstruktion orsakade av uppdämt dagvatten. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivå och får rinna med självfall till kommunens dagvattledning. För att ytterligare skydda dig mot översvämning kan du med fördel förse pumpen med larm som aktiveras om driften störs samt med en backventil efter pumpen.

Tidigare har det varit tillåtet att dräneringsvatten ansluts till spillvattenledningen, men numera ska dräneringsvatten istället kopplas till dagvattenledningen vid nybyggnad om en dagvattenledning finns i området. Detta krav kan även gälla i befintliga områden. Finns det ingen dagvattenledning måste du ta hand om dräneringsvattnet på tomten genom att till exempel infiltrera det i en stenkista eller ett magasin. Kontakta VA-huvudmannen för mer information.

Håll dräneringen i gott skick

Att vatten tränger in genom källargolv och källarväggar kan bero på att fastighetens dräneringssystem inte klarar av att leda bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Förutom att stuprören är kopplade till dräneringen kan det bero på att tillströmningen av grundvatten från omgivande markområden är stor eller att dräneringssystemet inte fungerar som det ska. Exempelvis kan dräneringsrören vara skadade eller luta åt fel håll, vara igensatta av till exempel trädrötter eller sand eller så är anslutningsbrunnen till dagvattensystemet helt eller delvis fylld med slam. När det är dags att lägga om dräneringen - se över säkerheten i systemet.

Kontakt

VA- avdelningen

E-post: va@tranas.se

Enhetschef rörnät
Telefon: 0140-688 84

Journummer utanför kontorstid

Telefon: 036-13 71 43

Senast publicerad: