Tomter Norraby Fyra.

Norraby Fyra

Attraktiva boendemöjligheter precis intill sjön Sommen. I området Norraby fyra finns 29 småhustomter och 4 tomter för flerbostadshus.

Småhustomter

Småhustomterna ska bebyggas med bostäder. Friliggande byggnadssätt. Husen får byggas ihop med garage eller carport. Byggnaden får uppta 25 procent av tomtens area och ha en nockhöjd på högst 8,5 meter (från medelmarknivå).

Detaljplanen anger byggrätterna, se plankarta och planbeskrivning.

Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget till tomtgräns. I området kommer även en gemensamhetsanläggning för bevattning av sjövatten att anläggas, där varje tomt ingår med en andel.

I mitten av bostadsområdet sparas ett område med naturmark där det kommer att anläggas en lekplats med utformning och materialval anpassade utifrån naturmiljöns karaktär. Genom naturområdet kommer även en slingrande stig med belysning att anläggas samt att området kompletteras med någon form av konstnärlig gestaltning. Pågående entreprenad med infrastruktur beräknas bli klar i början av december 2021.

Om området

Norraby fyra ligger cirka 2,5 kilometer norr om Tranås centrum, alldeles intill sjön Sommen. Området erbjuder natur- och fritidsaktiviteter inom gångavstånd, så som skogspromenader, bär- och svampplockning, golf, bad och båtliv.

Tilldelning av tomter

Tomterna erbjuds till de som är uppsatta på kommunens intresselista och som anmält intresse för området. Tilldelningen är påbörjad november 2021. För tillgängliga tomter se dokumentet Norraby Fyra - Sålda/Reserverade tomter

På kartan är sålda tomter markerat med svart. Röd markering är reserverad tomt, d.v.s. från det att köpeavtal är tecknat till köpeskillingen är betald.

Frågor och svar Norraby Fyra

Frågor och svar om Norraby Fyra

Karta

Kartan visar läget för bostadsområdet.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tomt@tranas.se

Senast publicerad: