Stäng sök
Tranås logotyp

Översiktsplanering

Översiktsplanen är en färdplan för framtiden. Den redovisar i grova drag hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för bebyggelse och infrastruktur och hur de allmänna intressena ska tas tillvara. Översiktsplanen utgår från kommunens tillväxtmål och utvecklingsplan.

Översiktsplanen ger vägledning för myndighetsbeslut och talar om vilka avsikter kommunen har med ett visst område eller i en viss fråga. En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Däremot är den vägledande när kommunen fattar beslut i tillståndsärenden.

Ny översiktsplan för Tranås kommun

Kommunen arbetar med en ny översiktsplan. Förslaget omfattar hela kommunen och beskriver kommunens långsiktiga inriktning för hur mark- och vattenanvändningen och den bebyggda miljön ska utvecklas.

Förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun Länk till annan webbplats.

Översiktsplanens delar

Förslaget till ny översiktsplan består av fyra delar:

 • en strategisk del som beskriver viktiga principer och ställningstaganden för kommunens framtida utveckling,
 • en utvecklingsdel som beskriver markanvändning och förutsättningar i områden som är särskilt berörda,
 • en hänsynsdel som redovisar intressen, anspråk och förhållanden som särskilt måste beaktas i planeringen,
 • en samlad hållbarhetsbedömning som även utgör miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap 3§.

Lämna synpunkter under granskningstiden

Under perioden 1 maj–30 november 2020 var förslaget till ny översiktsplan ute på samråd. Under samrådet inkom 42 skriftliga yttranden från myndigheter, föreningar, grannkommuner och enskilda. Efter kompletteringar och ändringar av förslaget har kommunstyrelsen beslutat att ställa ut förslaget till ny översiktsplan på granskning under tiden 6 december 2021- 11 februari 2022.

Under granskningstiden finns det möjlighet för dig som medborgare, myndighet, intresseorganisation, förening eller annan intressent att lämna synpunkter. Efter avslutad granskning och eventuella ändringar kommer förslaget till ny översiktsplan att överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut.

Skicka dina synpunkter till tillväxtavdelningen senast den 11 februari.

Boka gärna in oss

Om ni är en grupp eller förening som under samrådstiden vill diskutera innehållet eller bara önskar en genomgång så kommer vi gärna och träffar er. Antingen kan ni ordna med lokal eller också bokar vi något. Alternativt ordnar vi ett digitalt möte. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner på sidan.

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2011 och gäller fram till dess en ny översiktsplan är beslutad. Översiktsplanen består av tre dokument.

 • Del 1 – Allmänna intressen: Ger en övergripande bild av kommunen.
 • Del 2 – Områdesbeskrivningar: Ger fördjupad information om förslagen till förändringar för olika delar av kommunen.
 • Del 3 – Miljökonsekvensbeskrivning: Beskriver de åtgärder som förväntas påverka miljön i stor omfattning.

Till översiktsplanen hör sex kartor:

 • Allmänna intressen och bebyggelseutveckling (kommunöversikt)
 • Tranås tätort, expansion och förtätning
 • Natur- och kulturmiljö
 • Vatten, sjöar, vattendrag och grundvatten
 • Miljö- och riskfaktorer i planeringen
 • Förutsättningar för vindkraft.

Du kan ta del av de synpunkter som kom in i samband med att nuvarande översiktsplan ställdes ut för allmän granskning. Du kan också läsa Länsstyrelsens granskningsyttrande.

Dokument

Ny översiktsplan

Översiktsplanen är digital och du hittar den via länken nedan. Utskrivna pappersdokument finns att låna på servicekontoret Tranås direkt. Önskar du ett eget utskrivet exemplar, kontakta tillväxtavdelningen.

Förslag till ny översiktsplan Länk till annan webbplats.

Nuvarande översiktsplan

 1. Allmänna intressen Pdf, 2.5 MB.
 2. Områdesfördjupningar Pdf, 2.3 MB.
 3. Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 555.1 kB.
 4. Kartor Pdf, 2.1 MB.
 5. Sammanställda synpunkter Pdf, 1.3 MB.
 6. Länsstyrelsens granskningsyttrande Pdf, 1.4 MB.

Kontakt

Tillväxtavdelningen

E-post: tillvaxt@tranas.se

Telefon: 0140-681 68

Senast publicerad: