Vatten och avlopp

Ska du bygga om eller bygga nytt? För att du ska få ett fungerande vatten- och avloppssystem till din fastighet är det viktigt att rörinstallationerna för vatten- och avlopp på tomten installeras korrekt.

Denna sida beskriver de olika stegen i byggprocessen som du som byggherre behöver ha kunskap om. Du som byggherre kan antingen vara en privatperson eller ett byggföretag. Den som för egen räkning utför eller via entreprenör låter utföra en byggnation kallas för byggherre. Det är alltid byggherren som har ansvaret för att byggnationen blir rätt utförd och att VA-installationer följer Boverkets regler samt miljöbalkens hänsynsregler. Ansvaret kan inte delegeras till anlitad entreprenör eller byggmästare. Om kraven som framgår på denna sida inte följs så får din fastighet inte anslutas till Tranås kommuns kommunala ledningssystem för vatten och avlopp.

Några saker kring vatten och avlopp som är bra för byggherren att ha koll på är:

 • Ny- eller omläggning av VA-installationer på din tomt kräver troligtvis bygglov. En bygglovsanmälan ska då lämnas till bygg- och miljöförvaltningen.
 • Dokumentera ledningarnas läge i en relationshandling så att det tydligt framgår hur installationen ser ut och var ledningarna ligger.
 • Förse gärna ledningar med söktråd så att de blir lätta att finna.
 • Lägg ledningarna så att de smidigt kan underhållas och bytas ut. Se till att det inte växer träd över ledningarna och anlägg inga byggnader (exempelvis en altan) eller murar över ledningarna. Installera rensbrunnar längs servisledningarna.
 • Samordna installationerna i mark och våtrum med husets VVS-installationer. Anslutning av ledning, placering av vattenmätare, rörgenomföringar i golv med tätskikt ska utföras fackmässigt, vilket krävs för att teckna försäkring. Detta görs enklast genom att följa branschregler, till exempel Säker Vatteninstallation samt regler om bland annat vattenmätare.

Denna information finns även tillgänglig i tryckt form, via broschyrerna “Bygga nytt eller bygga om? - Vatten och avlopp vid byggnationer” och “Ta hand om ditt ledningsnät - För vatten och avlopp”, att hämta på Tranås Direkt eller via kontakt med VA- och avfallsavdelningen.

Det är kommunfullmäktige i Tranås kommun som beslutar om vilket område i kommunen, så kallat verksamhetsområde, som ska ha kommunalt vatten och avlopp. Om din fastighet inte ligger inom verksamhetsområdet ska du vända dig till bygg och miljöförvaltningen på kommunen för vägledning.

Här kan du läsa mer om verksamhetsområden för allmän vatten- och avloppsförsörjning.

VA-huvudmannen

VA-huvudmannen, det vill säga teknik- och griftegårdsnämnden i Tranås kommun, ansvarar för dricksvattenförsörjning och avloppshantering i Tranås kommun. Alla ledningar med tillhörande anläggningar samt vatten- och avloppsreningsverk som ägs av VA-huvudmannen kallas för den allmänna VA-anläggningen. I den ingår också servisledningar fram till de förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje fastighet. VA-huvudmannen äger också fastighetens vattenmätare.

Förbindelsepunkten

Förbindelsepunkten utgör den juridiska gränsen mellan fastighetsägarens och VA-huvudmannens ansvarsområden. Den brukar ligga en halvmeter utanför tomtgränsen. I förbindelsepunkten för dricksvatten finns ofta en servisventil. I avloppens förbindelsepunkter bör det finnas servisbrunnar. Servisventiler och brunnar tillhör normalt den allmänna VA-anläggningen.

Bild som beskriver vattenledning i ett hus.

Förbindelsepunkten är den punkt där kommunens ansvar upphör och den enskildes börjar. Illustration: Hans Sandqvist

Fastighetsägare

Fastighetsägaren äger, ansvarar för och underhåller ledningar och andra VA-installationer som finns mellan förbindelsepunkten och byggnaderna. Fastighetsägaren är också skyldig att skydda vattenmätaren mot kyla och skador, och se till att den är placerad enligt VA-huvudmannens anvisningar. Om det krävs nedmontering och uppsättning av vattenmätare utöver revisionsperioden (5–10 år) för vattenmätare så tillkommer en kostnad. Kontakta VA-huvudmannen för mer information.

Ledningsanvisning för privatpersoner

Vill du veta var VA-ledningarna du söker ligger ska du gå in på Ledningskollen.se. Det är en webbtjänst där du kommer i kontakt med alla ledningsägare som har ledningar i det aktuella området. Ange att du vill ha ledningsanvisning så kontaktar ledningsägarna dig. Antingen får du en karta över ledningarna eller så kommer ledningsägaren och märker ut ledningarna på plats. VA-huvudmannen märker inte ut ledningarna på plats utan skickar en karta i PDF-format där det framgår var VA-ledningarna ansluter till din fastighet. I Ledningskollen finns inte VA-installationer på privat fastighetsmark utritade, utan endast VAhuvudmannens VA-ledningar. VA-huvudmannen har i regel inga ledningar på privat tomtmark. Fastighetsägaren ansvarar för ledningar till och med en halv meter utanför fastighetsgränsen. Dessa kan vara redovisade i fastighetens bygglov. Vänd dig till bygg-och miljöförvaltningen på Tranås kommun för mer information.

Vid ytterligare frågor om anslutningspunkt och frågor kring var dina ledningar är placerade, kontakta VA-huvudmannen för information.

Gemensamhetsanläggning (GA)

Flera fastigheter som vill ha gemensamt vatten och avlopp kan bilda en gemensamhetsanläggning (GA). Det sker genom en lantmäteriförrättning, som fastställer hur ansvaret och kostnaderna för den gemensamma VA-anläggningen ska fördelas. En gemensamhetsanläggning kan inte bildas inom verksamhetsområde för VA och detaljplanlagt område.

En illustration av en nybyggnadskarta.

Beställ en nybyggnadkarta av bygg- och miljöförvaltningen. Illustration: Hans Sandqvist

Alla som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen är skyldiga att följa bestämmelserna i Tranås kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning). Även uppgifter i nybyggnadskartor och detaljplanebestämmelser reglerar förutsättningarna.

Läs mer om ABVA och detaljplanbestämmelser

Anslutningshöjd är den lägsta punkten inuti röret där vattnet kan rinna. Uppdämningsnivå är den nivå dagvattnet maximalt får stiga till i förbindelsepunkten utan att det är risk för översvämning. VA-huvudmannen bestämmer uppdämningsnivå.

Vid ny- och tillbyggnad ska fastigheten om möjligt läggas på en sådan nivå att det blir betryggande självfall mot ledningarna i gatan. Om fastigheten ansluts till ett kombinerat avloppssystem kan detta innebära en ökad risk för översvämningar. Om det finns avloppsinstallationer, som till exempel golvbrunn, toalett och handfat, i källare eller andra utrymmen med en golvnivå under uppdämningsnivån krävs pumpning som skydd mot översvämning.

När det är dags för besiktning anmäler byggherren det till VA-huvudmannen. Fastighetens yttre, och i vissa fall inre, VA-installationer ska besiktigas så att det blir rätt kopplat och utfört. De yttre VA-ledningarna måste besiktigas innan rörgraven läggs igen. Glöm inte att installera söktråd på ledningarna.

En principskiss av servisledningar.

Principskiss för servisledningarna mellan hus och allmänna ledningar. Illustration: Hans Sandqvist

Aktiviteterna nedan behöver du genomföra i och med din byggprocess.

Ordna bygglov

 • Ta reda på vad som gäller för vatten och avlopp i Tranås kommun.
  Läs mer om ABVA och detaljplanbestämmelser
 • Skicka bygglov/bygganmälan till bygg- och miljöförvaltningen.
 • Utse en kontrollansvarig.
 • Beställ nybyggnadskarta, där får du bland annat uppgift om anslutningshöjder, vattentryck och uppdämningsnivåer.

Kontakta kommunens VA- och avfallsavdelning

 • Fyll i och skicka in servisanmälan till VA-huvudmannen. VA-huvudmannen återkommer sedan med faktura och en karta över din juridiska förbindelsepunkt. Anslutningsavgifter finns beskrivna i kommunens VA-taxa.
  Läs mer om vatten- och avloppstaxa

Vatten under byggtiden

 • Beställ byggvatten hos VA-huvudmannen.

Anslutning till VA-nätet

 • Betala anläggningsavgiften.
 • Boka en tid med VA-huvudmannen för fysisk anslutning och besiktning av VA-installationen på tomtmark. Det är viktigt att säkerställa att spillvattnet inte kopplats till dagvattnet och vice versa.
 • Vatten- och avloppsinstallationer i hus ska vara utförda enligt branschregler Säker Vatteninstallation.
 • Tryck- och täthetsprova ledningarna innan rörgraven fylls igen. Mest praktiskt är att samordna tryckprovningen av husets VVS-installation med vattenledningen från huset till förbindelsepunkten.
 • Begär att VA-huvudmannen sätter upp vattenmätare.

Anslutning till byggnaden

 • Se till att samordna med VVS-installationerna i byggnaden.

För att minska risken för vattenläckage ska ledningen mellan förbindelsepunkten och mätstället vara skarvlös och utan avgreningar. Den del av ledningen som ligger under byggnaden, och före vattenmätaren, ska läggas i skyddsrör. På så sätt kan vattenläckor lättare upptäckas, vilket minskar risken för fukt- och andra skador på byggnaden. Skyddsröret gör det också lättare att byta ledningen utan stora ingrepp i byggnaden. Diametern på skyddsröret bör vara minst två gånger ledningens diameter.
Läs mer i "Branschens krav för prefabricerade vattenmätarskåp” från Svenskt vatten.

Placera vattenmätaren rätt

Antal och storlek på vattenmätare bestäms av VA-huvudmannen, och beräknas utifrån det vattenflöde som du angett i din servisanmälan. Eftersom vattenmätaren är VA-huvudmannens egendom är det bara VA-huvudmannen som får sätta upp, ta ner och justera den. Utrymmet där vattenmätaren ska placeras ska godkännas av VA-huvudmannen som ger anvisningar för hur utrymmet ska se ut. Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt för avläsning och byte. Vattenmätarutrymmet ska skydda mätaren från kyla, värme och yttre påverkan. Vägg och golv ska tåla lite spill vid vattenmätarbyte. Om vattenledningarna är långa, eller om det är svårt att placera vattenmätaren i huset, kan den i vissa fall placeras i en vattenmätarbrunn som är godkänd av VA-huvudmannen och är placerad på tomten.

Återströmningsskydd behövs

Ett skydd är integrerat i din vattenmätare som nyinstallerad. Det säkerställer vattenmätarens funktion och förhindrar att vatten från fastigheten kommer ut i det allmänna ledningsnätet. Fastighetens vatteninstallationer ska utföras enligt gällande branschregler Säker Vatteninstallation.

Vattenfelsbrytare minskar risken för läckor

För att minska risken för vattenskador kan en vattenfelsbrytare monteras direkt efter vattenmätaren. Vattenfelsbrytaren stänger av vattnet om det börjar att läcka.

En bild av en vattenmätare.

Vattenmätaren är placerad i ett prefabricerat vattenmätarskåp. Illustration: Hans Sandqvist Foto: Anna Philipsson

Regler för utformning av vattenmätarplats

 • VA-huvudmannen kontrollerar din vattenförbrukning genom mätning. Om du har kommunalt vatten får det inte finnas några uttag av vatten före vattenmätaren. Om du har eget vatten får det finnas uttag före vattenmätaren, men om du tar vatten ur dessa får du bara använda det till sådant som inte belastar kommunens spillvattennät, till exempel bevattning eller liknande.
 • Du som fastighetsägare är skyldig att upplåta plats för vattenmätaren och ge VA- och avfallsavdelningens personal tillträde till fastigheten för kontroll och byte av mätaren.
 • VA-huvudmannen ska godkänna vattenmätarens plats och har rätt att kostnadsfritt disponera platsen. Det är bara VA- och avfallsavdelningens personal som har rätt att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera och underhålla samt koppla till och från vattenmätaren. Vattenmätarplatsen ska vara utformad enligt bild nedan med vattenmätarkonsol.
 • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren. VA-installationen och rördragning ska vara i bra skick.
 • VA-huvudmannen äger, tillhandahåller och installerar vattenmätaren.
 • Du som fastighetsägare ska skydda vattenmätaren mot frost, åverkan och annan skadlig påverkan.
 • Vattenmätaren ska sitta lättåtkomlig för att ge VA- och avfallsavdelningens personal en god arbetsmiljö.
Illustration av en vattenmätare i genomskärning.
Illustration av en vattenmätares placering.

Sedan cirka 1950-talet byggs enbart duplikata avloppssytem, där dagvattnet och spillvattnet leds i separata ledningar. Som fastighetsägare ansvarar du för att dina ledningar är rätt kopplade. Stuprör och spygatter får inte vara kopplade till spillvattnet utan måste ledas bort via dagvattenledningen. Spygatter är en riskkonstruktion för översvämningar, och bör byggas bort. Vid en omdränering av huset behöver du se över hur dräneringen är kopplad.

Spygatter

Spygatter, det vill säga de brunnar som kan finnas vid lågt liggande garage och källartrappor, är en riskkonstruktion. De bör därför byggas bort så att vatten inte kan rinna in mot garage och källardörrar.

Vissa anslutningar kräver pumpning

Om det finns avloppsinstallationer som till exempel golvbrunn, toalettstol eller handfat i utrymmen med en golvnivå under uppdämningsnivån rekommenderas pumpning. Även i områden med kombinerat avloppssystem kan särskilda regler för pumpning av spillvatten gälla. Från dessa fastigheter måste eventuellt spillvatten från avloppsinstallationer i källarplanet pumpas bort. Pumpen som används ska ha ett larm som utlöses vid driftstörningar samt vara försedd med backventil. I en del områden som är kuperade ansluts spillvattnet till det kommunala avloppet med en LTA-station (Lätt Tryck Avlopp). För dig som fastighetsägare innebär det att en brunn med tillhörande pump, en så kallad LTA-station, ska grävas ner på tomten.

VA-huvudmannen står för brunn och pump, och de ingår i anläggningsavgiften (gäller ej enstaka fastigheter där vattnet ska pumpas till huvudledning med självfall). Du utför arbetet på din tomt, vilket även omfattar installation av LTA-utrustningen samt framdragning av den elförsörjning som krävs för driften. Pumpen ska förses med ett larm som aktiveras om driften störs samt med backventil.

En illustration av spillvattenservisen.

Illustrationen föreställer en spillvattenpump. Illustration: Hans Sandqvist

Fastigheter med källare kan behöva pumpa dräneringsvatten så att det kan rinna med självfall till den allmänna dagvattenledningen. På så vis försvinner risken för fuktskador i byggnadens grundkonstruktion, som kan orsakas av uppdämt dagvatten. Pumpen ska förses med ett larm som aktiveras om driften störs samt med backventil. Även om det inte finns en dagvattenledning på fastigheten så medger kommunen oftast inte anslutning till spillvattenledningen. Alternativet är att ta hand om dräneringsvattnet på tomten genom att till exempel infiltrera det i en stenkista eller ett magasin. Kontakta VA-huvudmannen för att få reda på vilka regler som gäller för dig.

Illustration av dräneringsrör och låsbrunn för dagvatten.

Illustrationen föreställer en dräneringspump. Illustration: Hans Sandqvist

Bakvattenskydd

Vid kraftiga regn kan de allmänna avloppsledningarna bli överfulla. Har ditt hus källare finns det risk för att avloppsvatten då tränger upp i till exempel en golvbrunn och orsakar översvämning. Ett sätt att skydda sig är att montera in ett bakvattenskydd. Se till att inga andra avloppsenheter än de som kommer från källarplanet finns uppströms bakvattenskyddet, inte heller stuprör, rännstensbrunnar, rännor eller dräneringar. Anordningen kan monteras under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. Ett bakvattenskydd fungerar automatiskt och kan oftast även stängas för hand. Tänk på att bakvattenskyddet kräver regelbundet underhåll.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att hantera fastighetens dagvatten så att dina grannar inte drabbas av översvämning. Även om din fastighet är ansluten till det allmänna dagvattennätet måste du vid större regn också kunna begränsa mängden dagvatten så att kommunens dagvattenledningar inte blir överfulla, vilket kan orsaka översvämning. Vissa kommuner kräver att de första tio millimetrarna regn tas om hand på tomten. Det beror på att det allmänna dagvattennätet ska vara dimensionerat för att klara normala regn. I praktiken är det omöjligt att bygga rörsystem för att hantera skyfall. Först och främst bör du därför se över hur ledningarna är anslutna till det allmänna ledningsnätet. Är dagvattnet felaktigt kopplat till spillvattnet måste det kopplas bort. När du bygger om eller bygger nytt, se till att marken lutar ut från huset så att ytvattnet leds bort från huset. Då finns det också tillfälle att planera för att ta hand om dagvattnet lokalt på tomten (LOD). Hur det praktiskt ska göras beror förstås på hur din tomt ser ut, men en av de enklaste lösningarna är att sätta utkastare på stuprören och leda vattnet ut på gräsmattan via en ränndal som bör gå minst 1,5 meter ut från husväggen. En annan lösning är att leda vattnet till en grus- eller sandbädd på tomten.

Fördelar med hållbar dagvattenhantering

Att ta hand om dagvattnet direkt på tomten är en hållbar lösning som imiterar naturens sätt att ta hand om regnvatten. De föroreningar som finns i regn- och smältvatten spolas då inte ut med dagvattnet och hamnar i sjöar och vattendrag. Både ditt och kommunens dagvattensystem blir mindre känsligt för flödestoppar när det regnar mycket, vilket minskar risken för översvämningar. En extra bonus är att anläggningar för hållbar dagvattenhantering också kan bli vackra blickfång i din trädgård.

Ta hand om dagvattnet

Tänk också på att om du asfalterar eller lägger plattor i stället för gräs eller grus får du snabbt stora mängder dagvatten vid kraftiga regn, som måste ta vägen någonstans. Förslag på flera åtgärder för att minska riskerna för översvämning hittar du i broschyren
Ta hand om ditt ledningsnät

Eftersom du är ansvarig för att ditt ledningsnät fungerar bra behöver du veta hur din VA-anläggning fungerar, var ledningarna går och hur de är kopplade. Ritningar kan finnas på kommunen. Du behöver se till att ledningarna underhålls, vilket för dricksvattenledningen innebär att hålla koll på eventuella läckor. Avloppsledningarna behöver spolas om de håller på att sätta igen. Det kan till exempel bero på att mycket fett spolats ner i avloppet eller att sand och grus kommit in i ledningarna. Trädrötter som har växt in genom rörskarvar kan också leda till stopp i avloppet. Ta bort de träd som står i närheten av avloppsledningar, och plantera inga nya där. Bygg heller inga murar, altaner eller hus över avloppsledningarna.

Det går att se skicket på spill- och dagvattenledningarna om de inspekteras med en liten kamera som förs in i ledningarna. Vart tionde år bör spillvatten- och dagvattenledningar spolas och inspekteras genom till exempel filmning. Blir det fel på VA-installationen på din tomt är du skyldig att reparera. Är det oklart om felet finns på din eller kommunens ledning behöver det utredas. Kontakta VA-huvudmannen på Tranås kommun för information och råd.

Så småningom behöver ledningarna bytas ut. Hur gamla ledningarna kan bli beror bland annat på vilket material de består av, hur de har lagts och vilken typ av jord de ligger i. Därför är det svårt att ge en generell rekommendation när de bör förnyas. Ta kontakt med din VA-huvudman innan arbetet påbörjas.

Använd inte avloppet som sopnedkast!

När det blir stopp i avloppet kan det bero på att du har spolat ner något olämpligt. Det kan vara dambindor, tops, våtservetter, hushållspapper, tomma förpackningar, stekfett, frityrolja med mera. Bara kiss, bajs och toapapper ska spolas ner i toaletten.

 • Placera en papperskorg vid toalettstolen för övrigt badrumsavfall.
 • Använd hushållspapper för att torka upp stekfett från matlagning. Har du större mängder fett eller olja kan du använda en petflaska eller tomma mjölkförpackningar för att samla upp fettet. När fettet stelnat slänger du paketet tillsammans med övrigt hushållsavfall eller lämnar in på Norraby återvinningscentral. Då blir fettet till nytt bränsle.
 • Lämna in överblivna kemikalier på Norraby återvinningscentral.
 • Lämna in överbliven medicin på apoteket.

Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

E-post: vaavfall@tranas.se

Senast publicerad: