Mallbild

Kommunalt ansvar för förpackningar från 2024

Från och med år 2024 är det kommunens upphandlade entreprenör som kommer att hämta fastigheternas förpackningar. Detta med anledning av en lagförändring som för över ansvaret för insamlingen från Förpacknings- och tidningsinsamlingen till kommunerna.

Alla hushåll är skyldiga att sortera sitt avfall. Förpackningsavfall kan i dag lämnas på återvinningsstationen om det inte finns ordnad insamling i anslutning till bostaden. En sådan ordnad sortering av förpackningar i eller i nära anslutning till bostäder blir dock obligatoriskt från 2027. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns en fungerande insamling av sorterat avfall, och att det kan hämtas på ett bra sätt.

Förpackningar ska sorteras ut i följande fraktioner:

 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Färgade och ofärgade glasförpackningar
 • Metallförpackningar

Återvinningsstationer, där konsumenterna också kan lämna sorterade förpackningar, kommer till en början att finnas kvar.

Flerbostadshus med fastighetsnära insamling (FNI) kan få en ersättning av kommunen för de fastigheter som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

Kommunen erhåller ersättningen från Kammarkollegiet. Kommunen måste först lämna uppgifter till Naturvårdsverket gällande de fastigheter som har fastighetsnära insamling.

För att få ta del av kommunens ersättning så måste du som fastighetsägare, ansvarig för en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening rapportera in dina uppgifter om fastighetsnära insamling av förpackningar till entreprenören. För att erhålla ersättning för första kvartalet 2024 måste inrapportering ske senast den 11 december 2023.

Därefter kan inrapportering ske kvartalsvis enligt de datum som anges nedan.

31 mars, 30 juni och 30 september.

På sidan www.sverigesorterar.se Länk till annan webbplats. finns mycket information och användbart material för fastighetsägare.


 • Ja, det är ett lagkrav i avfallsförordningen och gäller alla förpackningsslag. Från och med 2027 är det dessutom krav på att förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas ska samlas in fastighetsnära.
 • För flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att ordna med lämpligt utrymme eller yta för att möjliggöra sortering. Kommunen eller kommunens anlitade entreprenör ansvarar för att hämta det utsorterade avfallet.
 • Fram till 2027 kan fastighetsägaren hänvisa boende att slänga förpackningsavfall på återvinningsstationerna men sedan är detta inte längre tillåtet.

Kommunen kommer auktorisera entreprenörer för hämtning av förpackningsavfallet. Under hösten kommer godkända entreprenörer som kommunen skrivit avtal med listas här på vår hemsida.

Som fastighetsägare ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss från 1 januari 2024. Om de inte är det behöver du kontakta en ny godkänd entreprenör.

 • Är din nuvarande entreprenör godkänd av oss? Då kan ni så klart fortsätta använda dem. Varje entreprenör sätter sin prislista, den begränsas dock av en maxtaxa som beslutas av Tranås Kommuns kommunfullmäktige.
 • Kommunen kommer att betala ut en ersättning till fastighetsägare med FNI i efterhand, löpande under året.
 • Ersättningen grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket. Ersättningen är ännu inte beslutad.
 • Ersättningen grundar sig på att hämtning sker enligt:
 • pappersförpackningar – varannan vecka
 • plastförpackningar – varannan vecka
 • ofärgat och färgat glas – var fjärde vecka
 • metallförpackningar – var fjärde vecka

 • Om det finns en samlokaliserad mindre verksamhet i fastigheten som idag delar avfallsutrymme och behållare med hushållen finns möjlighet fortsätta med det. Det kan vara exempelvis en butik eller restaurang i bottenplan av ett hyreshus. Verksamheten måste anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren till kommunen.

 • Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har i dag ett befintligt avtal med en entreprenör som samlar in sorterat avfall. Från och med 2024 tar kommun över insamlingsansvaret, och då blir det kommunens upphandlade insamlingsentreprenörer som får samla in förpackningar.
 • Det blir kommunen som då får ersättning från producenterna. Vad gäller hur förändringen påverkar kostnader för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare är detta är en fråga som kommunen just nu utreder.
 • Befintliga avtal för hämtning av förpackningsavfall måste sägas upp eftersom förpackningsavfallet från 2024 ska hämtas av kommunens anlitade entreprenörer. Vi strävar efter en så smidig övergång som möjligt och att möjliggöra att kunna fortsätta med samma entreprenör om man vill.
 • Vi uppdaterar kontinuerligt informationen på hemsidan och kommer att informera om vilka entreprenörer som får uppdraget från 2024

 • Till flerbostadshus och andra med gemensamhetslösningar kommer kommunens anlitade entreprenörer att tillhandahålla kärl upp till 660 liter för förpackningsinsamlingen, kärl ingår i maxtaxan, har man container eller markbehållare tillkommer en kostnad till entreprenören.

Kontakt

Avfallsavdelningen

E-post: avfall@tranas.se

Avfallsstrateg
Telefon: 0140-683 41

Senast publicerad: