Strandskydd

Om du ska bygga en ny byggnad, anlägga en brygga, sätta upp ett staket, gräva eller schakta nära en sjö eller ett vattendrag behöver du ofta ansöka om strandskyddsdispens. Att bygga till en befintlig byggnad kräver oftast inte strandskyddsdispens.

Strandskyddsområde

Strandskyddsområdet är normalt 200 meter brett, 100 meter på land och 100 meter ut i vattnet, räknat från strandlinjen. I vissa fall kan det vara bredare, upp till 300 meter från strandlinjen, men i Tranås kommun har vi inga områden med utökat strandskydd.

I vissa områden, som omfattas av detaljplan, är strandskyddet upphävt och där krävs inte strandskyddsdispens.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om det du planerar kräver strandskyddsdispens.

Vad får man inte göra inom strandskyddsområde?

Inom strandskyddsområde är det förbjudet att:

 1. uppföra nya byggnader,
 2. ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 3. utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar enligt 1 och 2, eller
 4. vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Undantag från kravet på strandskyddsdispens

Länsstyrelsen får besluta om undantag från kravet på strandskyddsdispens i vissa fall. Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat att man inte behöver dispens för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad om de görs inom 15 meter från huvudbyggnaden, men inte närmare strandlinjen än 25 meter, om det är inom en beslutad tomtplats. Beslut om tomtplats görs i samband med ett beslut om strandskyddsdispens.

Det krävs särskilda skäl för att få dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kapitlet 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Ansök om strandskyddsdispens

I de flesta fall är det kommunens bygg- och miljönämnd som prövar ärenden om strandskyddsdispens. Om platsen ligger inom ett statligt beslutat skyddat område, till exempel ett naturreservat, är det länsstyrelsen som beslutar om dispens.

För att ansöka om strandskyddsdispens fyller du i blanketten som finns längre ner på sidan. Var noga med att motviera varför du behöver dispens och vilket eller vilka särskilda skäl som stämmer in på ditt ärende.

Förutom blanketten ska du skicka in en situationsplan, där följande ska finnas med:

 • byggnadens eller anläggningens placering,
 • strandskyddsområdets bredd,
 • förslag till avgränsning av det område som du behöver ta i anspråk för åtgärden (så kallad "tomtplatsavgränsning").

Du kan själv skriva ut ett kartutdrag som underlag till situationsplanen från kommunens karttjänst.

Karta över Tranås kommun i karttjänsten Itsam Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: