Yrkesintroduktion, IMY

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesförberedande program. Här får du en yrkesinriktad utbildning för att sedan kunna söka till ett yrkesförberedande program eller få ett arbete. Du som elev ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från gymnasiets nationella program. Antagningen sker i mån av plats. 

Yrkesintroduktion står öppet för dig som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Inför skolstart kallas eleven tillsammans med vårdnadshavare till ett samtal med studie- och yrkesvägledare samt eventuellt annan personal. Vid samtalet diskuterar vi elevens studieupplägg och framtida mål. Efter samtalet samråder rektor med studie- och yrkesvägledare och berörd personal om eleven ska erbjudas plats och meddelar därefter eleven och vårdnadshavare beslutet.

Syfte

Du som elev ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dig att etablera dig på arbetsmark-naden eller som leder till studier på ett yrkesförberedande program. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan, där elevens mål och syfte med studierna framgår. 

Utbildningen utformas för varje enskild elev, vilket gör det möjligt att låta utbildningen vara individuellt utformad och anpassas för just dig. Under första terminen äger ett utvecklingssamtal rum, där elevens individuella studieplan kan revideras vid behov. Du som elev på programmet läser integrerat med elever som går ett nationellt program. 

Utbildningens inriktning

Utbildningen är inriktad mot följande nationella yrkesprogram och erbjuds i mån av plats på:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Hantverksprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Försäljnings- och serviceprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Vård- och omsorgsprogrammet 

Innehåll

Utbildningen innehåller hela eller av delar av kurser i karaktärs- och gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesförberedande program. Under utbildningen äger det arbetsplats-förlagda lärandet (APL) rum under samma veckor som det aktuella programmet genomför sin APL. Huvudmannen erbjuder vid behov praktik utöver de APL-perioder som ingår i den yrkesförberedande utbildningen.

Utbildningen erbjuder dig som elev möjligheten att läsa grundskoleämnen. 

Varje elev har en mentor som följer elevens kunskaps-utveckling och studiesituation med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Mentorn ska upp-märksamma tecken på att eleven kan behöva stöd och då informera berörd skolpersonal. 

Kontakt

Programansvarig

Carina Karlsson
E-post: carina.karlsson@tranas.se
Telefon: 070-609 34 67

Studie- och yrkesvägledare

Britt-Marie Rolf
E-post: britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12

Senast publicerad: