Individuellt alternativ, IMA

Individuellt alternativ utformas för varje enskild elev. Programmet vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesförberedande program och som har kunskapsbrister. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i samt hela eller delar av gymnasieskolans kurser. 

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Inför skolstart kallas eleven tillsammans med vårdnadshavare till ett samtal med mentor, studie- och yrkesvägledare samt eventuellt annan personal. Vid samtalet diskuterar vi elevens studieupplägg och framtida mål. 

Syfte

Syftet med individuellt alternativ är att eleven ska gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram, annan fortsatt utbildningen eller arbetslivet.

Utbildningen utformas individuellt för en enskild elev vilket gör det möjligt att låta utbildningen vara anpassad för individen. Under första terminen äger ett utvecklingssamtal rum och där revideras elevens individuella studieplan vid behov. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier med 23 timmar/vecka. 

Innehåll

Innehållet i den enskilde elevens utbildning styrs av elevens mål med sin utbildning och dennes förutsättningar och dokumenteras i elevens individuella studieplan. Skolan erbjuder möjlighet att studera samtliga grundskoleämnen (förutom teknik, slöjd och moderna språk), samt karaktärsämnen från skolans samtliga program i mån av plats. 

Skolan ger eleven en god valkompetens inför framtida val genom att: 

  • Eleven har regelbunden kontakt med studie- och yrkesvägledare
  • Mentor samt studie- och yrkesvägledare följer upp individuella studieplan i sitt arbete med att vägleda eleven inför fortsatta studier
  • Organisera besök på gymnasieskolans program samt programpraktik
  • Erbjuda studiebesök
  • Erbjuda praktik

Varje elev har en mentor som följer elevens kunskapsutveckling och studiesituation med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Mentorn ska uppmärksamma tecken på att eleven kan behöva stöd och då informera berörd skolpersonal. Efter utbildningen finns möjlighet till studier på ett nationellt program, på ett annat introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola.

Kontakt

Programansvarig

Carina Karlsson
E-post: carina.karlsson@tranas.se
Telefon: 070-609 34 67

Studie- och yrkesvägledare

Britt-Marie Rolf
E-post: britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12

Senast publicerad: