Programinriktat val, IMV

Programinriktat val syftar till att du som elev ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och så snart som möjligt ska bli behörig för att kunna antas till programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara såväl yrkesförberedande- som högskoleförberedande. Antagningen sker i mån av plats. 

Programinriktat individuellt val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt gymnasie-program, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och:

  • I engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • I engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Syfte

Syftet med programinriktat val är att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt gymnasieprogram och att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. 

Eleven som går programmet läser integrerat med elever som går ett nationellt program. Eleven läser grundskoleämnen i en egen grupp och alla gymnasiekurser i karaktärsämnen tillsammans med eleverna på ett nationellt program. 

Utbildningens inriktning

Utbildningen är inriktad mot ett av följande program i mån av plats:

• Barn- och fritidsprogrammet

• Estetiska programmet

• Fordons- och transportprogrammet

• Försäljnings- och serviceprogrammet

• Hantverksprogrammet

• Industritekniska programmet

• Naturvetenskapliga programmet

• Restaurang- och livsmedelsprogrammet

• Samhällsvetenskapsprogrammet

• Vård- och omsorgsprogrammet

Innehåll

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett Nationellt gymnasieprogram schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven senast vid läsårets slut når behörighet till ett nationellt program. 

En elev som inte har godkänt betyg från grundskolan deltar i undervisningen i detta ämne. När eleven når behörighet till ett nationellt gymnasieprogram och i samband med att den individuella studieplanen revideras bestäms hur undervisningen i gymnasie-utbildningens motsvarande kurs ska organiseras. Detta ska ske utifrån elevens förutsättningar.

Eleven förväntas bli godkänt i det grundskoleämne som behövs för att kunna antas till ett nationellt program under det första läsåret.

Om eleven efter den planerade tiden inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i det grundskoleämne som behövs för att kunna antas till ett nationellt gymnasieprogram, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till hur elevens fortsatta studiegång ska se ut. 

Kontakt

Programansvarig

Carina Karlsson
E-post: carina.karlsson@tranas.se
Telefon: 070-609 34 67

Studie- och yrkesvägledare

Britt-Marie Rolf
E-post: britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12

Senast publicerad: