Språkintroduktion, IMS

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på det svenska språket för att du som elev ska kunna gå vidare till ett nationellt program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Din bakgrund, skolerfarenhet, språk- och ämneskunskap samt eventuell yrkeserfarenhet kartläggs. 

Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Inför skolstart kallas eleven tillsammans med vårdnadshavare till ett samtal med mentor, studie- och yrkesvägledare samt eventuellt annan personal. 

Skolan gör en enkel kartläggning av elevens bakgrund i följande avseenden: 

 • Tidigare skolgång
 • Modersmål/starkaste språk/starkaste skolspråk andra språk.
 • Svenska (muntligt samt läs- och skrivfärdigheter)
 • Eventuell arbetserfarenhet
 • Livserfarenhet
 • Utbildnings- och/eller yrkesmål

Syfte

Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan, till annan utbildning eller arbete. 

Elevens språkkunskaper bedöms med hjälp av gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning som grundas på Europarådets arbete. Boken är utgiven av Skolverket.

Språkintroduktion utgår från de pedagogiska intentionerna i bedömningsmaterialet ”Bygga svenska” som handlar om språkutveckling utifrån att tala, läsa, skriva och lyssna. Under första terminen äger ett utvecklingssamtal rum och där revideras elevens individuella studieplan vid behov. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier med 23 undervisningstimmar per vecka. 

Innehåll

Utbildningen på språkintroduktion omfattar huvudsakligen grundskoleämnet svenska som andraspråk. 

Innehållet i den enskilde elevens utbildning styrs av elevens mål med sin utbildning och dennes förutsättningar och dokumenteras i elevens individuella studieplan. Skolan erbjuder möjlighet att studera samtliga grundskoleämnen (förutom teknik, slöjd och moderna språk), samt karaktärsämnen från skolans samtliga program i mån av plats.

Skolan ger eleven en god valkompetens inför framtida val genom att: 

 • Eleven har regelbunden kontakt med studie- och yrkesvägledare
 • Mentor samt studie- och yrkesvägledare följer upp individuella studieplan i sitt arbete med att
  vägleda eleven inför fortsatta studier
 • Organisera besök på gymnasieskolans program samt programpraktik
 • Erbjuda studiebesök
 • Erbjuda praktik

Varje elev har en mentor som följer elevens kunskapsutveckling och studiesituation med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Mentorn ska uppmärksamma tecken på att eleven kan behöva stöd och då informera berörd skolpersonal. 

Efter utbildningen finns möjlighet till studier på ett nationellt program, på ett annat introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola. 

Kontakt

Programansvarig

Carina Karlsson
E-post: carina.karlsson@tranas.se
Telefon: 070-609 34 67

Studie- och yrkesvägledare

Britt-Marie Rolf
E-post: britt-marie.rolf@tranas.se
Telefon: 0140-685 12

Senast publicerad: