Linderås skola

Linderås skola har elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger på landsbygden med närhet till naturen.

På Linderås skola finns många vuxna i förhållande till antalet elever. Alla barn blir sedda och alla känner varandra. Vi har möjlighet att samla hela skolan till stormöte och att arbeta i tvärgrupper med elever från alla årskurser. Vi har en aktiv föräldraförening där föräldrar engagerar sig och stöttar skolan.

Stor skolgård och nära till naturen

Linderås skola byggdes 1906 och är den äldsta skolan i Tranås kommun som fortfarande är i bruk.

På vår skolgård finns stora ytor för lek, fotbollsplan, bandy- och basketplan och en stor lekställning. Eftersom vi är en skola på landsbygden har vi nära till naturen och den blir ett naturligt inslag i undervisningen.

Vi utgår från eleverna

Skolan har ett arbetslag med en arbetslagsledare. Rektor och arbetslagsledaren leder skolans verksamhet tillsammans. Arbetslaget planerar och genomför undervisningen utifrån elevernas utveckling och kunskapsnivå.

Skolan ska stimulera till ett livslångt lärande. Vi strävar efter att vara ”en elevanpassad skola — en skola med omsorg om alla elever, en skola med god kvalitet, trivsel och arbetsglädje”.

Eleverna har möjlighet att påverka via klassråd och elevråd. Elevrådet träffas regelbundet för att diskutera och fatta beslut i aktuella frågor som kommer från klassråden.

För att öka samverkan mellan vårdnadshavare och skolan har vi ett barn- och utbildningsråd. Rådet består av:

  • föräldrarepresentanter från varje årskurs
  • representanter från skola och fritidshem
  • rektor och biträdande rektor
  • kommunpolitiker

Gruppen träffas 2–3 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor. Minnesanteckningar från mötena finns att läsa på SchoolSoft.

Skolan jobbar för att skapa trygghet och en lugn studiemiljö, fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling och vilka åtgärder som finns.

Anmäl när ditt barn är sjukt eller frånvarande av annan anledning. Rapportera frånvaro via SchoolSoft senast kl. 07.50 den dag det gäller.

Logga in i SchoolSoft Länk till annan webbplats.

Kontakt

Adress

Linderås skola
Kyrkbacken 2
573 97 Tranås

Personalrum

Telefon: 0140-684 31

Rektor

Niklas Bratt
Telefon: 0140-687 71
E-post: niklas.bratt@tranas.se

Biträdande rektor

Linda Thörn Sehlstedt
Telefon: 0140-687 65
E-post: linda.sehlstedt@tranas.se

Skolsköterska

Petra Tengvall
Telefon: 0140-68427 eller 072-085 74 67
E-post: petra.tengvall@tranas.se

Skolkurator

Ellinore Sandberg
Telefon: 0140-684 16 eller 076-826 84 16
E-post: ellinore.sandberg@tranas.se

Senast publicerad: