Elevhälsan

Grundskolans och gymnasiets elevhälsa arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att bidra till alla barns och elevers lärande och utveckling.

Elevhälsan består av skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och ett antal specialpedagoger. Skolläkare finns knuten till elevhälsan.

Elevhälsans medicinska insats tar över efter barnhälsovården när barnen börjar i förskoleklass. Den främsta uppgiften är att arbeta hälsofrämjande genom att stärka det friska och att förebygga ohälsa.

Skolsköterskorna och skolläkaren arbetar utifrån socialstyrelsens och skolverkets vägledningsdokument för elevhälsa. Samarbetet med föräldrar är en förutsättning för det hälsofrämjande arbetet och alla barn erbjuds att komma till oss vid flera tillfällen under skolgången.

Eleven möter skolsköterska vid:

  • hälsosamtal (med samtliga elever i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4, årskurs 8, år 1 på gymnasiet)
  • vaccinationer (enligt vaccinationsprogrammet och extra vaccinationer på ordination)
  • pubertetssamtal i årskurs 5
  • hälsokontroller; (längd, vikt, syn, hörsel, ryggar)
  • skolläkarmottagning
  • ankomstsamtal (samtliga nyanlända)
  • öppen mottagning.

Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta på skolan med att främja elevernas psykiska hälsa men också bidra till att de uppnår målen inom skolan. Skolkuratorerna är placerade på kommunens högstadieskolor och på gymnasiet men finns även som en resurs på samtliga skolor inom kommunen.

Skolkuratorn samarbetar även med myndigheter såsom socialtjänst, polis och regionen. Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och oftast också i skolans Trygghetsteam och krisgrupp.

På elevhälsan arbetar psykologer med elever från förskoleklass upp till gymnasiet. Skolpsykologen arbetar förebyggnade med handledning och utbildning till personal, men också med samtalsstöd till elever som på olika sätt mår dåligt.

Inom elevhälsan/Smedjan arbetar för närvarande specialpedagoger inom tal/språk, läs/skriv, social problematik och mottagande särskolan.

En del av elevhälsans verksamhet kallas Smedjan och består av skolpsykologer och specialpedagoger som arbetar med övergripande stödfunktioner för psykologisk och specialpedagogisk kompetens till förskola och skola. Dessa funktioner finns placerade på familjecentralen. Skolsköterskor och kuratorer finns på skolenheterna.

Kontakt

Elevhälsan

Kontakta Elevhälsan

Du kan även ringa via växeln, alternativt kontakta elevhälsochefen.

Kommunens växel
Telefon: 0140-681 00

Elevhälsochef
Christina Stigenhed
E-post: christina.stigenhed@tranas.se

Senast publicerad: