Köldmedier

Köldmedier används i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. För att minimera klimatpåverkan och risken för läckage har EU och Sverige särskilda regler om installation, regelbundna kontroller och rapportering.

Installationsanmälan

Innan du installerar ett aggregat som innehåller mer köldmedium än motsvarande 14 ton koldioxid­ekvivalenter (CO2e) ska du lämna en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen. Blanketter för anmälan finns hos certifierade kylföretag. Du ska lämna in anmälan i god tid före installationen. Du måste anlita ett certifierad kylföretag för installationen.

Läckagekontroll

Läckagekontroll ska utföras av certifierad personal. Beroende på anläggningens storlek (hur mycket köldmedier aggregaten innehåller) ska kontrollen göras med olika intervall. Mängden köldmediium räknas först om till koldioxid­ekvivalenter (CO2e).

Intervall för kontroll

  • 0–5 ton CO2e: Inget krav på regelbunden läckagekontroll.
  • 5–50 ton CO2e: Högst 12 månaders intervall.
  • 50–500 ton CO2e: Högst 6 månaders intervall.
  • Mer än 500 ton CO2e: Högst 3 månaders intervall.

Årlig rapportering

Om anläggningen totalt innehåller mer köldmedium än motsvarande 14 ton CO2e ska rapport från läckagekontrollen skickas in till bygg- och miljönämnden. Rapporten ska skickas in före den 31 mars året efter det år som rapporten gäller.. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året, till exempel skrotning av aggregat. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

Det är anläggningens operatör som har ansvaret för kontroll och rapportering. Med operatör menas den som ansvarar för att beställa och bekosta läckagekontroll, underhåll/service, skrotning, installation et cetera.

Blankett för årsrapport finns hos certifierade kylserviceföretag. Observera att en kopia av kontrollrapporten även ska behållas i register hos operatören. Det är viktigt att årsrapporten är fullständigt ifylld och undertecknad av operatören. Glöm inte att fylla i fastighetsbeteckning och vilken anläggning rapporten gäller för (till exempel ”Restaurang Smörblomman”).

Årsrapporten skickar du in till bygg- och miljöförvaltningen.

Miljösanktionsavgifter

Om inte läckagekontrollerna utförs, inte utförs inom gällande intervaller eller om rapporten lämnas in för sent måste du betala en miljösanktionsavgift. Detta gäller också om operatören anlitar en obehörig (inte certifierad) kyltekniker. Sanktionsavgifterna är mellan 1000 och 5000 kronor.

  • Utebliven läckagekontroll: 5000 kronor
  • Utebliven anmälan av nya aggregat: 5000 kr
  • Försenad årlig rapportering: 1000 kr

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: