Asfalt och tjärasfalt

Äldre asfalt lagd före mitten av 1970-talet kan innehålla stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära innehåller höga halter av ämnen som är miljö- och hälsoskadliga. Tjärasfalt måste därför hanteras med restriktioner.

Asfalt och tjärasfalt

I vägar och asfalterade ytor kan det förekomma både ny och gammal asfalt i olika lager.

Asfalt tillverkad före 1975 innehåller stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära i sin tur innehåller PAH (polyaromatiska kolväten) som är miljö- och hälsoskadliga.

Om det finns tjärasfalt brukar underliggande makadam vara indränkt med stenkolstjära. Även underliggande marklager är ofta förorenade av PAH.

  • Vid upptäckt av tjärasfalt ska bygg- och miljöförvaltningen genast informeras, enligt upplysningsskyldigheten i 10 kapitlet miljöbalken. Här kan du läsa mer om anmälan/upplysning om förorening.

Provtagning och laboratorieanalys

Provtagning och laboratorieanalys ska alltid utföras vid misstanke om att det förekommer tjärasfalt, samt inför markarbeten i vägar och asfalterade ytor som lagts före 1975. Provtagning ska göras på både asfaltslagren och underliggande jordlager.

  • Laboratorieanalys ska utföras med avseende på PAH-16.
  • I planerade projekt ska provtagning göras med borrkärna genom alla bundna lager. Ett prov ska tas per 100 meter eller per 1500 kvadratmeter. Minst två prover ska tas per projekt.
  • Provtagning på riven asfalt ska göras med ett samlingsprov per 300 ton eller 150 kubikmeter. Minst två samlingsprover ska tas per projekt.

Fältprovtagning med vit sprayfärg och UV-lampa ger indikation när halten PAH-16 är över 125-150 mg/kg. Denna typ av fältmätning ska alltid kompletteras med laboratorieanalyser för bestämning av PAH-16.

Avfallsklassning

Uppbruten asfalt och riven asfalt samt tjärasfalt är generellt sett alltid att se som avfall.

Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära (17 03 01*), det vill säga tjärasfalt, är farligt avfall tills dess motsatsen visas, enligt avfallsförordningen.

Asfalt som innehåller halter under 70 mg/kg PAH-16 betraktas inte som tjärasfalt.

Uppbruten tjärasfalt som innehåller halter under 300 mg/kg PAH-16 klassas i normalfallet som icke farligt avfall, enligt Naturvårdsverkets vägledning för avfallsklassificering från 2013. Detta gäller under förutsättning att halten bens(a)pyren är under 50 mg/kg. Om halten bens(a)pyren är över 50 mg/kg klassas tjärasfalten som farligt avfall, enligt EU-kommissionens vägledning om klassificering av avfall, (EU 2018/C 124/01), se sidan 67-69 och 74-75. Naturvårdsverket avser att ta fram ny vägledning för avfallsklassificering under 2020, men har i dagsläget inte ändrat ställningstagande sedan vägledningen för klassning av farligt avfall från 2013.

Farligt avfall ska hanteras med restriktioner och får endast köras av transportör med tillstånd för transport av farligt avfall samt tas emot på en anläggning som är godkänd för hantering av farligt avfall.

Hantering av uppbruten asfalt och tjärasfalt

Uppbruten och riven asfalt med halter under 70 mg/kg PAH-16 ska i första hand återföras till asfaltsverk för tillverkning av ny asfalt. Tjärasfalt kan inte återföras till asfaltsverk för tillverkning av ny asfalt. Asfalt och tjärasfalt får inte användas för markfyllning.

Obunden återanvändning, exempelvis som asfaltskross i slitlager, gör att de tekniska egenskaperna försämras vilket innebär att materialet inte kan återvinnas för tillverkning av ny asfalt i framtiden. Denna typ av återvinning som bryter kretsloppet bör därför undvikas.

Uppbruten asfalt kan vara möjlig att återanvända som bundna lager, till exempel bitumenbunden asfalt, i väg- och trafikprojekt. Även tjärasfalt som klassas som icke farligt avfall kan vara möjlig att återanvända inom väg- och trafikprojekt. Återvinning av tjärasfalt ska inte göras inom vattenskyddsområden. Inför eventuell återvinning av tjärasfalt som klassas som icke farligt avfall, ska en anmälan göras till bygg- och miljöförvaltningen i god tid (sex veckor) före planerade åtgärder. Bygg- och miljöförvaltningen gör sedan en bedömning i varje enskilt fall.

Kontakta länsstyrelsen för frågor kring prövning av återvinning av tjärasfalt med halter över 300 mg/kg PAH-16, eller där halten bens(a)pyren är över 50 mg/kg.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: