Folköl, försäljning och servering

För att få sälja folköl inom detaljhandeln eller servera folköl ska du göra en anmälan till kommunen. Du ska också ha ett program för egenkontroll. Använd vår e-tjänst nedan och bifoga ditt egenkontrollprogram med anmälan.

Du får inte sälja eller servera folköl till någon som är under 18 år. Du ska även anmäla förändring av din försäljning, till exempel om du upphör eller säljer din verksamhet så måste du avanmäla din försäljning via e-tjänsten.

Anmäl försäljning eller servering av folköl

Personuppgiftshantering
De personuppgifter som du lämnar här (namn, personnummer, e-post, telefonnummer och adress) registreras av socialförvaltningen och kommer att användas för att handlägga din anmälan. Du har rätt att se och begära rättelse av personuppgifterna. I vissa fall kan du ha rätt att få dem raderade. Personuppgifterna kommer inte att användas till något annat, de kommer inte att spridas eller överföras till tredje land. De kan lämnas ut till andra myndigheter. Den lagliga grunden för hanteringen är myndighetsutövning. Dina personuppgifter raderas tidigast när verksamhetens försäljning upphört. Det kan finnas tillfällen när lagen hindrar radering av personuppgifterna.

Du som säljer eller serverar folköl ska utöva särskild kontroll över detaljhandeln och serveringen. Det innebär att du ska upprätta ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Egenkontrollprogrammet beskriver hur du gör för att:

  • följa reglerna kring försäljning och servering av folköl
  • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna.

Detaljhandel med folköl samt servering av folköl är tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller i andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien och som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Om du säljer din verksamhet eller slutar sälja eller servera folköl ska du anmäla det till kommunen. Använd e-tjänsten ovan.

Kommunen har tillsammans med polisen tillsynsansvaret över försäljning och servering av folköl. Du som är tillståndsinnehavare betalar en årlig avgift till kommunen för tillsynen.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är 2 300 kronor (4 procent av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor).

Prisbasbelopp 2024: 57 300 kr.

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggare

E-post: tillstand@tranas.se
Telefon: 0140-681 95

Telefontid: måndag, onsdag, fredag

Handläggarnas telefontid
Måndag, onsdag, fredag

Senast publicerad: