Folköl, försäljning och servering

För att få sälja eller servera folköl måste du anmäla hanteringen till kommunen och det ställs vissa krav på dina lokaler. Du får inte sälja eller servera folköl till någon som är under 18 år.

Anmäl försäljning eller servering av folköl

För att få sälja folköl inom detaljhandeln eller servera folköl ska du göra en anmälan till kommunen. Du ska också ha ett program för egenkontroll. Använd vår e-tjänst nedan och bifoga ditt egenkontrollprogram med anmälan. 

Du ska även anmäla förändring av din försäljning, t ex om du upphör eller säljer din verksamhet så måste du avanmäla din försäljning via e-tjänsten.

Du som säljer eller serverar folköl ska utöva särskild kontroll över detaljhandeln och serveringen. Det innebär att du ska upprätta ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Egenkontrollprogrammet beskriver hur du gör för att:

  • följa reglerna kring försäljning och servering av folköl
  • informera och utbilda personal till att förstå och följa reglerna.

Detaljhandel med folköl samt servering av folköl är tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller i andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien och som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Om du säljer din verksamhet eller slutar sälja eller servera folköl ska du anmäla det till kommunen. Använd e-tjänsten ovan.

Kommunen har tillsammans med polisen tillsynsansvaret över försäljning och servering av folköl. Du som är tillståndsinnehavare betalar en årlig avgift till kommunen för tillsynen.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är 1 900 kronor (4 procent av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor).

Prisbasbelopp 2022: 48 300 kr.

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggare

Ulla-Britt Blomgren
E-post: ulla-britt.blomgren.ifo@tranas.se  
Telefon: 0140-681 95
Telefontid: måndag, onsdag, fredag

Senast publicerad: