Förorenade områden

Sverige har idag cirka 80 000 identifierade områden som är, eller misstänks vara, förorenade med miljögifter. Cirka 300 av dessa finns i Tranås kommun.

Områden klassas som förorenade när halten av ett ämne, en förorening, är så hög att den riskerar att skada människors hälsa eller vår miljö. Föroreningen kan finnas i mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnad, anläggning eller deponi.

Ett förorenat område kan ofta utgöra ett större hot för omgivningen än vad pågående miljöfarliga verksamheter gör. Föroreningarna är ofta lämningar efter gamla industrier, verksamheter och deponier.

Anmäl en upptäckt förorening

Den som upptäcker en förorening är skyldig att omgående underrätta bygg- och miljöförvaltningen om detta. Att inte upplysa bygg- och miljönämnden om en upptäckt förorening, eller att börja gräva i ett förorenat område utan att ha anmält det, kan leda till böter eller fängelse (29 kap. 4 § miljöbalken).

Använd blanketten som finns längre ner på sidan.

Anmäl efterbehandling

I god tid innan arbetet med att åtgärda en förorening startar måste du lämna in en anmälan om så kallad avhjälpandeåtgärd till bygg- och miljönämnden.

Du behöver även lämna in en anmälan innan du vidtar andra åtgärder, som kan riskera att öka exponeringen eller sprida föroreningen.

Använd blanketten som finns längre ner på sidan.

Ansvarig för utredning och efterbehandling

I första hand är det den som har orsakat föroreningen som ska undersöka och bekosta åtgärder för efterbehandling. I en del fall är det fastighetsägaren eller en exploatör som har ansvaret.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

E-post: bm@tranas.se
Telefon: 0140-681 51

Senast publicerad: