Tranås Uniteds hantering av personuppgifter

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och övriga EU. Som invånare har du rätt att veta hur Tranås United hanterar personuppgifter. Nedan förklaras vad GDPR innebär och hur reglerna påverkar dig som individ.

GDPR innebär att den som behandlar personuppgifter tvingas följa lagstiftningen och visa att de har uppfyllt kraven. Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter.

GDPR medför att följande principer måste följas för behandling av personuppgifter inom Tranås United:

  1. Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
  2. De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
  3. De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
  4. De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.
  5. De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt.
  6. De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du ingår ett avtal eller samtycke med oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. Vi behandlar inga andra uppgifter än de vi behöver för fullgörande av det specifika avtalet, det vill säga de uppgifter vi har rättslig grund för att behandla.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Tranås United AB. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs av oss för att uppfylla lagkrav. Dina personuppgifter kommer inte heller att användas för profilering eller automatiserade beslut.

Vi behandlar dina personuppgifter under hela den period som avtalet eller samtycket gäller för, det vill säga under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. När avtalsperioden upphör, och vi inte längre har rättslig grund för att behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dina uppgifter.

Hur kan jag ta del av mina personuppgifter?

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära ut en sammanställning av de personuppgifter Tranås United behandlar om dig. Om uppgifterna är felaktiga eller om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära rättelse eller radering av dina uppgifter.

Kontakta oss för mer information om hur du begär registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter.

Kontakt

Näringslivsbolaget Tranås United

E-post: info@tranasunited.se
Telefon: 0140-687 90

Senast publicerad: