Stöd till landsbygdsutveckling under ledning av Leader Folkungaland

Tranås kommun har beviljats stöd för utveckling av landsbygden. Ansökan har genomförst tillsammans med nio andra kommuner som ingår i den ideella föreningen Leader Folkungaland.

Föreningen arbetar utifrån Leader-metoden vilket en arbetsmetod för att arbeta för samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi.­ ­

Näringslivet och ideella verksamheter kan ta del av stödet

Birger Boström, näringslivschef, Tranås United, uppmanar nu näringslivet samt ideella verksamheter att skicka in sina idéer för att kunna ta del av stödet.

— Stödet innebär fantastiska möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom ideella verksamheter. Det gäller att komma med sin mest kreativa idé för att göra sin röst hörd och för att Tranås ska kunna ta del av stödet, berättar Birger.

Programperioden för stödet sträcker sig från 2023 - 2027.

Ta kontakt med Birger Boström för att diskutera din idé.

Leader-metoden

LEADER är en arbetsmetod som har funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som översatt till svenska betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”. I Sverige har metoden använts sedan 1995 inom vissa landsbygdsområden.

Leader-metoden gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden. Det som krävs är att det bildas en särskild form av lokalt partnerskap, en så kallad LAG-grupp (av engelskans Local Action Group). I LAG-gruppen finns representanter för de tre olika sektorerna i samhället:

  • Ideell sektor
  • Offentlig sektor och
  • Privat sektor

Den ideella sektorn kan representeras av bygdeföreningar, byalag, idrottsföreningar med flera. Representanter för den offentliga sektorn kommer främst från kommunerna, men även från exempelvis kommunala samverkansorgan eller regionala självstyrelseorgan. Den privata sektorn kan till exempel vara landsbygdsföretagare och företagare inom jord- och skogsbruksnäringen, eller föreningar som företräder dessa grupper.­­­­

Läs mer om Leader Folkungaland Länk till annan webbplats.