Tranås kommun

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen(GDPR) gälla i Sverige och övriga EU. Som invånare har du rätt att veta hur Tranås kommun hanterar personuppgifter. Nedan förklaras vad GDPR innebär och hur de nya reglerna påverkar dig som individ.

GDPR innebär att den som behandlar personuppgifter tvingas, inte bara att följa den nya lagstiftningen, utan också visa att de har uppfyllt kraven. Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter.

GDPR medför att följande principer måste följas för behandling av personuppgifter inom Tranås kommun:

  1. Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
  2. De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
  3. De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
  4. De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.
  5. De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt.
  6. De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du ingår ett avtal eller samtycke med oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. Vi behandlar inga andra uppgifter än de vi behöver för fullgörande av det specifika avtalet, det vill säga de uppgifter vi har rättslig grund för att behandla.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Tranås kommun. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs av oss för att uppfylla lagkrav. Dina personuppgifter kommer inte heller att användas för profilering eller automatiserade beslut.

Vi behandlar dina personuppgifter under hela den period som avtalet eller samtycket gäller för, det vill säga under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. När avtalsperioden upphör, och vi inte längre har rättslig grund för att behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dina uppgifter.

Begäran om registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen innehåller en skyldighet att på begäran lämna information till dig som invånare om vilka uppgifter som behandlas. När en sådan begäran hanteras ska även ytterligare information lämnas, som exempelvis hur länge personuppgifterna kommer att lagras och att du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller borttagna.

Nedanstående tabell visar de behandlingar som Tranås kommun hanterar och vad för personuppgifter som varje behandling hanterar.

Behandlingens namn

Daedalos

Daedalos Övning

CONTAL

KeyWin

Heroma

HR-manager

Sysarb-lönekartläggning

Visma Window

Förnamn

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Efternamn

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Personnummer

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Hemadress

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Mailadress

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Samtalsstatistik

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Användarspårning

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Telefon

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Bank

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Kontonummer

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Partitillhörighet

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Förening

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Senast ändrad:  2018-05-25

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: information@tranas.seCookiesGDPR