Tranås kommun

Vad är PCB?

Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler. PCB-molekylen består är två sammanlänkade bensenringar som har klorerats i varierande grad. PCB är inte ett ämne utan omfattar en grupp om mer än 200 ämnen med liknande kemisk struktur.

Användes i byggsektorn

PCB användes för olika ändamål i byggsektorn åren 1956-1973. Användningsområdena var mjukgörare i fogmassor, förseglingsmassa i isolerglas och i golv. Det användes också i kondensatorer och elkablar. Arochlor, Chlophen och Kanechlor är exempel på varunamn som ger en fingervisning om att varan innehåller PCB.

PCB i byggnader

Den 1 mars 2007 trädde en ny förordning gällande PCB i kraft. Förordningen (2007:19) ställer bland annat krav på inventering och sanering av PCB i byggnader. En- och tvåbostadshus är dock undantagna. 

Vad ska man göra som fastighetsägare? 

Om man äger en fastighet som är uppförd under 1956-1973 och som inte är ett en- eller tvåbostadshus ska man:

1. Utföra inventering med nödvändiga provtagningar. Inventeringen kan genomföras på egen hand eller med hjälp av en konsult. Personen som utför provtagningarna ska ha behörighet.   

2. Redovisa inventeringen till bygg- och miljöförvaltningen. Oberoende om PCB påträffats eller inte. Vid halter som uppgår till 500 mg/kg eller mer krävs omedelbar sanering. Vid halter som medför omedelbar sanering ska en handlingsplan bifogas redovisningen. Vid lägre halter kan sanering genomföras i samband med renovering eller rivning.   

3. Sanera. Eventuellt sker samråd med bygg- och miljöförvaltningen med anledning av inventeringsresultat och handlingsplan. Vid upphandling av sanering är det viktigt att kontrollera att de personer som ska genomföra saneringen har behörighet. Saneringen ska anmälas till bygg- och miljönämnden, senast tre veckor innan saneringen påbörjas. Bygg- och miljöförvaltningen granskar och svarar på anmälan.

4. Sammanställa slutrapport. Slutrapporten ska innehålla uppgifter om vem som utfört saneringen, saneringsmetod, sanerad mängd, hur avfallet har tagits om hand, transportdokument, kvittblivningskvitto med mera. Rapporten skickas till bygg- och miljöförvaltningen.

Senast ändrad:  2019-12-09

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR