Tranås kommun

Cykelinformation

Det finns goda möjligheter att cykla i Tranås tätort och Tranås kommun arbetar för att bli en än mer cykelvänlig kommun och målet är att det ska vara enkelt och säkert att ta sig fram på cykel. För varje år utökas dessutom cykelnätet med nya cykelbanor. Du kommer att hitta den senaste kartan med befintliga och planerade cykelbanor underl länken i textrutan till höger.

Här kan du även läsa om vad som gäller för felparkerade cyklar och "skrotcyklar" och vilka regler det finns kring elsparkscyklar/elscooter.

Cykelstrategi

 Cykelplrogrammet är en del av en offensiv satsning på infrastrukturen i Tranås kommun där gång- och cykeltrafik utgör en förutsättning för en hållbar utveckling. Syftet med cykelprogrammet är att ta ett samlat grepp om cykelplaneringen i hela kommunen för att öka cyklandet. 

Följande projektspecifika mål har tagits fram för cykelstrategin: 

  1. Andelen resor med cykel ska öka 
  2. Trafiksäkerheten för cyklande ska förbättras på sträckor och i korsningar 
  3. Cykelstråken ska ha god framkomlighet för alla typer av cyklande året runt 
  4. Cykelvägnätet ska vara sammanhängande inom och mellan kommunens tätorter 
  5. Säkra cykelparkeringar ska finnas tillgängliga vid alla större målpunkter 
  6. Cykelvägnätet ska upplevas tryggt 

I textrutan till höger kan du läsa om strategin i sin helhet.

Felparkerade cyklar och "skrotcyklar"

Tranås kommun samlar regelbundet in långtidsparkerade cyklar eller övergivna cyklar. De flesta är "skrotcyklar".

Kommunen kan flytta cyklar med stöd av lagen flyttning av fordon (LFF 1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189) Kommunen märker cyklarna och forslar bort de cyklar som inte använts under en längre tid. Är cykeln i brukbart skick lämnas den till polisen. Övriga cyklar lagras en längre tid innan de skrotas.

Elsparkcykel/elscooter

Vad gäller?

Elsparkcyklar som körs i max 20 km/h likställs med cyklar. Därmed gäller samma regler som för cykel, inklusive krav på utrustning som ringklocka, broms och lampor vid mörker.Kontakt

Gatuavdelningen

Björn Johansson
Avdelningschef
Tfn: 0140-681 87

Christoffer Palmér
Arbetsledare, drift- och anläggning
Tfn: 0140-682 57

Senast ändrad:  2021-02-22

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR