Tranås kommun

Sotning

En av de vanligaste brandorsakerna i småhus är soteld. För att minimera risken för soteld krävs att skorstenen är välsotad och att man eldar effektivt.  Sotningsverksamheten består numera av två delar, rengöring och brandskyddskontroll.

Anmälan av sotning

Kommunen har ansvaret för sotning och brandskyddskontroll men har avtal med Sotarna i Tranås AB att utföra själva rengöringen och brandskyddskontrollerna. Har du en gång anmält att du har en eldstad, panna eller liknande till sotaren så håller de reda på när det är dags att sota respektive kontrollera brandskyddet hos dig och skickar då en avisering. Ändringar som påverkar sotningen, t.ex. byte av uppvärmningsanordning, skall alltid anmälas till sotaren.

Varför sotar man?

Rengöringen (sotningen) handlar om att rensa bort brännbara beläggningar som bildas vid eldning i förbränningsanordningen och den tillhörande rökkanalen. Det är viktigt att dessa beläggningar inte tillåts bli för tjocka eftersom de då kan antändas av heta brandgaser och leda till att brand uppstår i rökkanalen, så kallad soteld. Brandskyddskontrollen handlar om att göra en bedömning av förbränningsanordningens säkerhet utifrån brandskyddssynpunkt.

Sota själv

Fastighetsägaren kan ansöka om att själva utföra eller låta någon annan utföra sotningen på den egna fastigheten om detta kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Det är dock enbart sotningsmomentet som fastighetsägaren kan få tillstånd att utföra, brandskyddskontrollen ska utföras av kommunens entreprenör. Ansökan om att sota själv ska göras hos Samhällsskydd och Beredskapsavdelningen. Ansökningsblanketten hittar du här på sidan
 
För rengöring, sotning och brandskyddskontroll se kontakt här på sidan.

Frister

Brandskyddskontroll

Värmepannor fast bränsle: Vart tredje år
Värmepanna olja: Vart sjätte år 
Fritidshus: Vart sjätte år
Lokaleldstad: Vart tredje år
Lokaleldstad*: Vart sjätte år 
*Om lokaleldstaden nyttjas i begränsad omfattning någon gång/vecka i korta eldningscykler. 
 

Sotning

Värmepanna miljö: två gånger/år 
Värmepanna konv: tre gånger/år  
Värmepanna pellets: 1 gång/år 
Fritidshus:  Vart tredje år
Lokaleldstad: 1 gång/å (om eldstaden nyttjas i liten omfattning vart tredje år). 
 

Imkanal från storkök/restaurang/pizzeria/gatukök

Sotning 1-3 ggr/år 
 
Brandskyddskontroll: Vartannat år
 
Priserna på sotning och brandskyddskontroll justeras årligen enligt sotningsindex som är framtaget av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakt

Sotarna i Tranås AB

Stigbergsgatan 3
573 39 Tranås  
Mobil: 070-205 11 05

Senast ändrad:  2020-06-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR