Tranås kommun

Kommunrevisionen granskar och bedömer

Den kommunala revisionen styrs bland annat av följande författningar och lokala föreskrifter:

  • Kommunallagen
  • Revisionsreglemente, dvs. föreskrifter för revision utfärdade av kommunfullmäktige

Av kapitel nio i kommunallagen framgår att revisorerna för varje nämnd och styrelse ska granska och bedöma:

Ändamålsenlighet

Om verksamheten lever upp till fullmäktiges mål och följer beslut, lagstiftning, avtal och föreskrifter, dvs. dess effektivitet och kvalitet.

Ekonomi

Om verksamhetens resultat och resurser står i rimligt förhållande till varandra, dvs. dess produktivitet och om det råder god hushållning.

Räkenskaper

Om verksamhetens redovisning upprättas i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed, dvs. är rättvisande.

Intern kontroll

Om den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig, det vill säga om styrning, uppföljning och kontroll fungerar bra, och om styrningen är tillförlitlig. Samtidigt som vi är allmänhetens förlängda arm för kontroll av de kommunala verksamheterna vill vi vara ett stöd i allt arbete för att undvika brister och fel och för att utveckla och förbättra verksamheterna inom Tranås kommun.


Kontakt

Kommunrevisionen

Stadshusplan 1
573 82 Tranås
Tfn: 0140-681 84

Revisorer

Svanthe Hansson (S)
Ordförande
Tfn:

Christina Gustafsson (C)
Vice ordförande

Peter Rittmark (M)
Tfn: 0705-73 46 49

Birgitta Andersson (S)
Tfn: 0722-46 42 89

Inga Fingal (L)

Johan Karlsson (SD)

Sakkunnig

Kristian Gunnarsson KPMG
Tfn: 070-621 94 74

Senast ändrad:  2021-06-18

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR