Tranås kommun

Om detaljplaner


Vad är en detaljplan?

Tranås stad och alla tätbebyggda områden inom kommunen är detalj-
planerade. Det innebär att det för dessa områden finns en gällande plan, den äldsta är från år 1920 och andra är alldeles nya. En detaljplan är juridiskt bindande och styr fastighetsbildning och bygglov. En detaljplan gäller till dess den ändras eller ersätts av en ny.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för att planlägga mark och vatten, dvs planmono-
pol. En plan kan omfatta allt från enstaka fastigheter till hela stadsdelar. Den reglerar markanvändningen inom ett område, bostäder, natur eller industri. För bebyggelsen anges till exempel var hus får placeras och hur höga de får vara. Varje år antar Tranås kommun ett 10-tal nya detaljplaner.

Rätt att överklaga

Detaljplanen framställs i en lång demokratisk process. Senast under granskningstiden måste man skriftligen framföra sina synpunkter om man ska ha rätt att överklaga. Förutom sakägare har berörda hyresgäster och boende rätt att överklaga detaljplaner. Staten kan också på eget initiativ överpröva en plan.

Hur upprättas en detaljplan?

Initiativ

Kommunen har monopol på att upprätta planer och det är en del av samhällsplaneringen. Enskilda fastighetsägare kan begära att detaljplaner ändras. Tillväxtavdelningen gör då en bedömning om det är lämpligt. Bygg- och miljönämnden beslutar om uppdraget och vem som ska bekosta planarbetet. Bygg- och miljönämnden är skyldig att lämna ett planbesked inom 4 månader.

Program

Med ett planprogram kan kommunen på ett tidigt stadium undersöka de första idéerna till en detaljplan. Med illustrationsmaterial, karta och beskrivning som grund kan man samla in allmänhetens synpunkter för att gå vidare.

Detaljplan

Tillväxtavdelningen upprättar ett planförslag som består av plankarta, planbeskrivning och en fastighetsförteckning. När bygg- och miljönämnden beslutat om samråd skickas planförslaget ut till berörda sakägare och myndigheter.

Samråd

Samråd betyder att sakägare, myndigheter och organisationer får tillfälle att lämna sina synpunkter på planförslaget. Kommunen kan också bjuda in till ett samrådsmöte för att presentera förslaget och ge svar på sakägarnas frågor. Inkomna synpunkter ställs samman och besvaras i en samrådsredogörelse som ska godkännas av bygg- och miljönämnden. Eventuellt görs ändringar i planförslaget innan bygg- och miljönämnden beslutar om granskning.

Granskning

Granskning betyder att det slutliga planförslaget skickas till sakägare och myndigheter en andra gång och det finns också tillgängligt för allmänheten. Under granskningstiden har man åter igen tillfälle att lämna skriftliga synpunkter.

Antagande

Bygg- och miljönämnden får anta detaljplaner som har stöd i översiktsplanen eller som inte är av principiell betydelse. I andra fall är det kommunstyrelsen som beslutar om antagande av detaljplanen. En underrättelse om beslutet skickas till sakägare och myndigheter.

Laga kraft 

Om beslutet inte överklagas inom 3 veckor så vinner detaljplanen laga kraft.

Vem antar planen?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument. Kommunfullmäktige har upprättat en delegationsordning för detaljplaner för att säkerställa att planen antas på rätt politisk nivå.

Delegationsordning 1

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att anta detaljplaner och områdesbestämmelser som har stöd i översiktsplan och som ej är av principiell art men som är av stor ekonomisk betydelse.

Delegationsordning 2

Kommunfullmäktige delegerar till bygg- och miljönämnden att anta detaljplaner och områdesbestämmelser som har stöd i översiktsplanen och som ej är av principiell art.

Delegationsordning 3

Kommunstyrelsen fattar beslut om samråd och utställning av översiktsplaner.

Delegationsordning 4

Bygg- och miljönämnden fattar beslut om samråd och granskning av detaljplaner och områdesbestämmelser.

Vem betalar detaljplanen?

Tranås kommun har antagit en policy gällande vem som ska betala planarbetet. Med planer menas både detaljplaner och områdesbestämmelser.

Policy för plankostnader

  1. Planer som kommunen upprättar för privat exploatering av bostäder och bostadsområden bekostas av exploatören
  2. Planer för företag och verksamheter bör generellt bekostas av kommunen, se dock punkt tre
  3. Planer som helt saknar allmänt intresse och där ingen byggrätt tillskapas bekostas av initiativtagaren/exploatören
  4. Ovanstående punkter gäller som riktlinjer om inte kommunstyrelsen beslutar annat i det enskilda fallet
  5. Särskilt beslut bör tas i samband med beslut om planuppdrag om någon annan än kommunen skall stå för plankostnaderna

Kontakt

Tillväxtavdelningen

tillvaxt@tranas.se

Besöksadress: Tranås stadshus, våning 3

Postadress:
Tranås kommun
Tillväxtavdelningen
573 82 Tranås

Fax:  0140-176 50

Senast ändrad:  2018-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR