Tranås kommun

Reattune

Utställningen Reattune av Marika Markström visas i Tranås stadshus
Öppet: 6 november - 11 december 2019

Mån - fre 7.30 - 16.30

REATTUNE
2017 började jag arbeta med ett längre, flermedialt och tvärvetenskapligt projekt jag kallar
Contempla. Från början var det tänkt att belysa främst kontemplation och stillhet – något som
fallit mycket ur fokus i dagens ofta burdusa och effektiviserade värld – samt energier,
‘mindsets’ och hur idéer sprids och materialiseras. Med tiden har Contempla expanderat till
flera delprojekt; Borderlands, Immaterial imprints, Voices of the Unheard, REATTUNE och
Holobiont. De tar alla avstamp i grundidén men förgrenar sig i olika riktningar. Denna
utställning består av valda verk från samtliga.


I Borderlands och Immaterial imprints utforskar jag främst materiella och immateriella spår
av vår tids och kulturs omedvetna. Jag började med att samla in och begrunda slitna,
halvdefinierbara fragment – tappade föremål och restprodukter från civilisationen med ett
nästan apokalyptiskt intryck av framtida fossiler – som jag hittade i karga, ofta industriella
gränsland mellan stad och land. I sådana områden framträder dessa objekt tydligare, likaså
vilka kulturella fenomen, idéer och normer de bär på och härstammar ur. Mötet mellan
urbana och rurala områden framhäver också det ekologiska tillståndet och bakomliggande
kontraster mellan hårdare och mjukare värderingar. Dessa platser och fragment avbildades
och omformades sedan i flera medier som tillsammans bildade en audiovisuell helhet.
Voices of the Unheard består av fragment från både civilisation och orörd natur som
inkorporerats i skulpturer och blandformer mellan skulptur och måleri. Dessa omgärdas av
ett avskalat, ordlöst sångverk. Verken tar utgångspunkt i det tysta och ofta osynliga lidande
som finns hos människor, djur och natur till följd av sjukdomar, orättvisor och förtryck, med
mera. Men även i ett omedvetet lidande som uppstår när samhällen och människor inte
förstår sitt urtida ursprung och inte heller lyssnar till sitt eget eller andras djupaste jag bortom
det samtida egots förvrängningar.


REATTUNE handlar om ett kollektivt och individuellt uppvaknande till en kontemplativ,
eftertänksam livsstil som antyder ett potentiellt paradigmskifte där vi stämmer om vårt
splittrade förhållande till oss själva och omvärlden, inspirerade av våra förhistoriska
föregångare som levde i en helt annan balans på alla plan. Den ökande nödvändigheten av att
stämma om sig utifrån en inre, långsammare och mer grundad verklighet i kontrast till
samtidens hets och ytlighet, som vi nu kan urskilja på flera håll, leder i bästa fall jämte
klimatfrågan till en större medvetenhet om helheten bortom det antropocentriska
perspektivet. I sämsta fall blir det ytterligare finputsningar av det personliga egot utan någon
djupare själslig och andlig förankring.


Holobiont handlar främst om vårt beroende av omvärlden inpå minsta molekylärnivå och hur
vårt mikrobiom – som visat sig vara långt mycket viktigare än man hittills trott – påverkas av
bland annat toxiner och andra rubbningar som kan ge upphov till en rad allvarliga
sjukdomar. De med ‘fel’ gener är de som blir sjuka först - samtidigt kan de ses som en
kollektiv varningssymbol när ekosystemet är hotat, inte bara runtom oss utan även inuti oss
då vi är en del av all natur och materia.

Kontakt

Kultur & Fritid

Storgatan 54
573 82 Tranås

Tfn: 0140-681 00

Senast ändrad:  2020-03-25

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR