Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor. Här hittar du information om vad griftegårdsverksamheten samt stöd- och försörjningsenheten kan hjälpa dig med.

Park- och griftegårdsavdelningen ansvarar för begravnings­verksamheten i kommunen. Alla som är folkbokförda i Tranås kommun betalar en begravningsavgift som del av kommunalskatten.

I begravnings­avgiften ingår följande:

 • Gravplats i 25 år på allmän eller särskild begravningsplats.
 • Gravsättning av aska i minneslund.
 • Kremering.
 • Transporter av kista från kistförvaringsplats till begravningsceremoni, till krematorium och till begravningsplats inom Tranås kommuns gränser.
 • Lokal för förvaring och visning av stoft.
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
 • Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggning, vård och underhåll, även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.
 • Bårtäcke utlånas kostnadsfritt till de som så önskar inom förvaltningsområdet.

Tranås begravningsplatser

Tranås kommun äger två begravningsplatser; Gamla griftegården och Nya griftegården. Nya griftegården är den största begravningsplatsen. Här finns Ängarydskapellet med ceremonilokal, krematorium, bårhus samt expeditionslokaler. Kommunen förvaltar även samfällighetens begravningsplatser — Säbys, Sommens, Linderås och Adelövs kyrkogårdar.

Borgerlig begravning

Borgerlig (icke-religiös) begravningsceremoni kan genomföras i Ängarydskapellet. Inredningen där är neutral och kan ställas i ordning utan religiösa symboler. Dödsboet ordnar och bekostar officiant, det vill säga den som leder begravningsceremonin, samt står också för övriga kostnader i samband med ceremonin. Lokalhyran ingår i begravningsavgiften. De flesta begravningsentreprenörer kan rekommendera lämpliga officianter. Det går också bra att välja egen officiant.

Lokal för tvagning

I bårhuset, som ligger i samma lokal som Ängarydskapellet, kan anhöriga ha tvagningsceremoni inför exempelvis en muslimsk begravning.

En välskött begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan griftegårdsverksamheten och gravrättsinnehavaren. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravsten och eventuell planteringsyta på graven medan griftegårdsverksamheten ansvarar för övrig mark. Som ombud eller innehavare till en gravplats kan du välja att sköta den själv eller ge griftegårdsverksamheten ett skötseluppdrag.

Griftegårdsverksamheten erbjuder ettårsavtal eller avräkningsavtal.

Ettårsavtal

Ettårsavtal gäller ett kalenderår och till en fast avgift som betalas in i förskott med automatisk förlängning. Ettårsavtal erbjuds så länge gravrätten varar.

Avräkningsavtal

Vid upprättande av avräkningsavtal tecknas gravskötsel under en längre period och längst till gravrättstidens utgång. Avtalet innebär att en större summa betalas in, som skötselavgiften dras ifrån en gång per år. Skötseln varar så länge pengar finns kvar på avtalet.

Avgifterna uppräknas årligen.

Prislista gravskötsel 2024


Tjänst

Pris

Grundskötsel gräsgrav med planteringslåda
Griftegårdsverksamheten sköter det ni/griftegårdsverksamheten har planterat. Vattnar, plockar bort vissna blommor och gravljus, beskärning av växter, ogräsrensning fyller på ny jord, gödslar och rengör gravsten en gång per år.

700 kronor

Grundskötsel gräsgrav utan låda med gräs eller perenn

Ingen vattning. Plockar bort visset på perenn samt beskärning, plockar bort blommor i vas och dekoration samt gravljus, rengör gravsten en gång per år.

700 kronor

Grundskötsel inramad grav (grus och/eller nischgrav)

1 039 kronor

Vårplantering (utplantering i mitten av april)
Halvmåneformad planteringslåda, 48x29 cm

160 kronor

Vårplantering (utplantering i mitten av april)
Rektangulär planteringslåda, 60x40 cm

189 kronor

Sommarplantering (utplantering i mitten av juni)
Halvmåneformad planteringslåda

220 kronor

Sommarplantering (utplantering i mitten av juni)
Rektangulär planteringslåda

277 kronor

Ljung (utplantering i oktober)

45 kronor/styck

Vinterkrans/liggare (läggs ut till Alla Helgons Dag)

180 kronor

Rengöring av gravsten i årsplan

420 kronor

Rengöring av gravsten, extra insats

618 kronor

Halvmåneformad planteringslåda 40 x 30 cm

701 kr

Rektangulär planteringslåda 60 x 40 cm

769 kr

Halvmåneformad planteringslåda 40 x 30 cm
(inklusive montering och matjord)

1 068 kronor

Rektangulär planteringslåda 60x40 cm
(inklusive montering och matjord)

1 185 kronor


Driftinformation

Här kan du läsa om eventuell driftinformation för respektive kyrkogård/griftegård.

Beskrivning av griftegårdar/kyrkogårdar i Tranås kommun

Griftegårdsenheten vid Tranås kommun har i samarbete med Jönköpings läns museum tagit fram bevarandeplan för de sex griftegårdar/kyrkogårdar som finns i kommunen. Utdrag ur dessa bevarandeplaner kan läsas genom länkarna nedan.

Kyrkogårdar och begravningsplatser utgör en viktig del av landets kulturarv och deras kulturvärden regleras av kulturmiljölagen. Bevarandeplanen omfattar en översiktlig historik över kyrko/griftegården och därefter en nulägesbeskrivning av anläggningen, dess olika beståndsdelar och gravkvarter. 

Utdrag ur Bevarande- och utvecklingsplan får inbjuda till läsning, inspiration och förundran över historiens gång, välbevarade dokument och framåttänkande människor långt tillbaka i tiden.

Utdrag ur bevarandeplan Tranås nya griftegård Pdf, 12.1 MB.

Utdrag ur bevarandeplan Tranås gamla griftegård Pdf, 9 MB.

Utdrag ur bevarandeplan Adelövs kyrkogård Pdf, 8.6 MB.

Utdrag ur bevarandeplan Linderås kyrkogård Pdf, 11.8 MB.

Utdrag ur bevarandeplan Sommens griftegård Pdf, 10.4 MB.

Utdrag ur bevarandeplan Säby kyrkogård Pdf, 11.8 MB.

 

När en person har avlidit är huvudregeln att en bouppteckning ska göras. Om det saknas tillgångar i dödsboet eller om tillgångarna inte täcker begravningskostnader och andra utgifter kan bouppteckningen ersättas av dödsboanmälan. Om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet måste en bouppteckning upprättas.

Stöd- och försörjningsenheten upprättar dödsboanmälan

Dödsboanmälan upprättas av kommunstyrelsen och förvaras hos Skatteverket. Dödsboanmälan bör genomföras inom två månader efter dödsfallet.

Viktigt att tänka på vid dödsboanmälan

 • Tillgångar i dödsboet, till exempel bankmedel eller kontanter, får inte röras och lösöre inte säljas under utredningstiden.
 • Inga räkningar får betalas.
 • Finns det tillgångar i dödsboet ska det i första hand täcka begravningskostnaden.
 • Finns autogiro ska dessa stoppas.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp till begravningskostnader enligt gällande riktlinjer för Tranås kommun.

När en person som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården (hemsjukvården, korttidsplats och särskilt boende) avlider, får dödsboet betala en avgift på 1 891 kronor om bårhuset utnyttjas. Avgiften är oberoende av antal dygn. Avgiften räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Kontakt

Begravningsverksamhet

Griftegårdsenheten
E-post: griftegard@tranas.se
Telefon Kundtjänst: 0140-683 76

Gravskötsel: 0140-683 07

Kundtjänst
Måndag—fredag: 08.00-12.00

Besöksadress
Ängarydskapellet
Griftegårdsgatan 1
573 41 Tranås

Dödsbo och dödsboanmälan

Stöd- och försörjningsenheten
Telefon: 0140-686 80 (reception)

Telefontider till handläggarna
Måndag, onsdag, fredag: 08.30—09.30

Bårhusavgift

Avgiftshandläggare
E-post: avgiftshandlaggning.socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-687 09

Text

Senast publicerad: