Petra Silvander, Anna Stråhle, Wiiva Blomqvist och Malin Palm tycker det är en stor styrka att Familjecentralens verksamheter är samlade på en och samma plats.

Här kommer storken - Familjecentralens samlade föräldrautbildning

På Familjecentralen erbjuds blivande föräldrar ett stödprogram som sträcker sig över flera tillfällen - från den senare delen av graviditeten fram till barnet fyller 2–3 år. Detta är en satsning som infördes i Region Jönköping förra året.

Familjecentralen i Tranås kommun vänder sig till blivande föräldrar samt barn i förskoleåldern och deras föräldrar. Under ett och samma tak finns flera verksamheter som samverkar - barnhälsovård, kvinnohälsovård, familjeverksamheten och öppna förskolan.

De primära målen för Familjecentralen är:

  • att stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
  • att skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
  • att vara en lättillgänglig mötesplats där det ska vara enkelt att söka och få stöd

Annika Wendt-Ahlström (samordnare Familjecentralen), Anna Stråhle (kvinnohälsovården), Malin Palm (barnhälsovården), Petra Silvander (kurator familjeverksamheten) och Wiiva Blomqvist (öppna förskolan) tycker alla det är en stor styrka att Familjecentralens verksamheter är samlade på en och samma plats.

– Kontaktvägarna är korta, vilket är väldigt positivt. Samarbetet vi har är unikt, säger Wiiva.

Just korta kontaktvägar har varit en fördel sedan Region Jönköping i början av 2023 rullade i gång den nya satsningen Här kommer storken, som är ett föräldrastödsprogram för såväl förstagångsföräldrar som för de som har barn sedan tidigare.

Programmet utgörs av tio träffar där olika teman står i fokus. Under graviditeten är det föräldraskapets glädje och svårigheter, förberedelse inför förlossning samt första tiden med barnet – amning, anknytning och närhet som står i fokus. I Tranås kommun har man valt att slå ihop de tre första tillfällena till en heldagsträff.

Öppna förskolan, där Wiiva Blomqvist arbetar, är en del av Familjecentralen.

Fem träffar sker under barnets första levnadsår. Då går man bland annat igenom hur det är att vara ny förälder, samspel och lek, mat och sömn samt språkutveckling och skärmanvändning. Ytterligare två träffar erbjuds när barnet är runt 1,5 respektive 2,5 år. Då är temat livets alla delar och när det känns svårt samt kärlek, tydlighet och tålamod.

– Man följer en och samma grupp, och tanken är att man kan bygga upp ett nätverk med andra i samma situation, säger Petra, som själv ingår i den regionala gruppen för Här kommer storken som träffas två gånger i halvåret för att ständigt utveckla projektet och hålla materialet levande.

Petra poängterar dock att föräldragrupperna inte är låsta. Det är möjligt att till exempel hoppa in senare om man skulle vara nyinflyttad eller liknande. Trots att man har temabaserade träffar hålls det inte några föreläsningar, utan det är snarare ett forum för samtal och diskussion deltagarna emellan. Givetvis med stöd från den som håller i träffen, som tillhandahåller verktyg av olika slag.

Något som är viktigt att lyfta är att föräldrastödsprogrammet är förankrat i Barnkonventionen, och de olika delarna är kopplade till olika artiklar i den.

– Man kan säga att den går som en röd tråd genom allt vi gör, säger Petra.

Här kommer storken har nu rullat på i över ett år, och även om man ännu inte har genomfört alla träffar så kan man konstatera att satsningen har tagits emot med positivitet.

– De flesta förstagångsföräldrarna väljer att ta del av programmet, men även flera omföderskor, säger Anna.

Pandemin satte stopp för alla typer av föräldragrupper, vilket gjorde att de som fick sina första barn under den tiden gick miste om ett sammanhang där de kunde träffa andra i samma situation.

Att ett föräldrastödsprogrammet som Här kommer storken har saknats av föräldrar är något hela gänget bekräftar.

– Det har uttryckts av många, och det känns fint att nu kunna erbjuda något värdefullt som har efterfrågats, säger Malin, och kollegorna instämmer.

Här kommer storken består av tio uppstyrda träffar. På en av väggarna på Familjecentralen kan man läsa mer om upplägget.