Kommande arbeten på Sveagatan och Torsgatan

Under hösten 2022 kommer följande arbeten utföras på Sveagatan och Torsgatan.

Sveagatan

Från och med den 3 oktober kommer Sandahls att utföra arbete för Tranås kommun på Sveagatan.Längs med gatans västra sida ska trädens växtbäddar byggas ut vilket medför att gatan smalnas av något. Träd som inte mår bra kommer att tas ner och ersättas med nya träd. Det kommer också utföras arbete med gatans beläggning. I samband med dessa arbeten kommer busshållplatsen på Sveagatan norr om Nils Krummes gata att renoveras och busshållplatsen norr om korsningen Sveagatan-Torsgatan tas bort.

Torsgatan

Från och med den 10 oktober kommer TAS att utföra arbete för Tranås kommun på Torsgatan. Gatan kommer att få en 3 meter bred gång och cykelväg på den norra sidan och tydligt markerade parkeringsfickor. De träd som finns utmed gatan kommer att tas ned och ersättas med nya på en annan position. Detta gäller ej för den stora lind som finns på norra sidan strax innan korsningen Sveagatan/Torsgatan. Den kommer att sparas då den innehar ett stort ekologiskt värde.

Korsningen Sveagatan och Torsgatan

Korsningen Sveagatan-Torsgatan kommer att hastighetssäkras genom en förhöjning av hela korsningen.

Dessa arbeten medför vissa trafikstörningar utmed sträckan. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta. Arbetena förväntas vara klara till årsskiftet 2022 och gatan planeras sedan att få sista lagret asfalt våren 2023.

Berörd sträcka redovisas på kartan ovan.

Kontaktperson

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta: Projektledare Johanna Moberg på telefon 0140-68343 eller johanna.sodermoberg@tranas.se