Sofia Lodén och Linnéa Wallertz arbetar med att kartlägga invasiva växter i Tranås kommun.

Du sprider väl inte invasiva växter?

Har du koll på vilka växter som är invasiva? Vet du vad du ska göra om du hittar sådana i din trädgård eller på kommunens mark? Att bekämpa invasiva arter är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden.

Invasiva växter har kommit till Sverige med hjälp av människan. De sprider sig fort och hotar att ta över och kväva andra arter i naturen, vilket hotar vår biologiska mångfald. Upptäcker du en invasiv växt i din trädgård eller ute i naturen, är det viktigt att ta reda på hur den ska hanteras.

Vad är en främmande invasiv art?

De arter som flyttats från sina naturliga miljöer till ett annat område kallas främmande arter. Det kan röra sig om växter, alger, djur, svampar eller mikroorganismer. I de allra flesta fall gör det här inget, men det finns främmande arter vars egenskaper kan orsaka mycket stora skador på naturen. Det är dessa som kallas invasiva främmande arter.

– Det största problemet med dessa växter är att de utgör ett hot mot biologisk mångfald. Många gånger saknad de naturliga fiender, förökar sig effektivt och växer snabbt, vilket kan orsaka att inhemska arter dör ut och att ekosystem rubbas, berättar Linnéa Wallertz, landskapsarkitekt.

Kommunen kartlägger invasiva arter i Tranås

Just nu jobbar en arbetsgrupp inom kommunen med att kartlägga var det förekommer invasiva arter i Tranås. Såväl på land som i vattnet. Det första steget är att kartlägga omfattningen av spridningen i kommunen. Parallellt med detta ska en handlingsplan tas fram för hur problemen ska angripas, i syfte att bekämpa respektive art på bästa sätt.

– Vi har jätteloka på ett femtontal ställen som vi bekämpar aktivt. Under 2021 påbörjade vi arbetet mot sjögull i Tingshusdammen med hjälp av täckande ramar. Nu tar vi ett större grepp och inkluderar fler arter i vårt arbete, säger Linnéa Wallertz.

Vad ska jag göra om jag hittar en invasiv art?

Om man upptäcker att man har en invasiv växt i sin trädgård är det viktigt att först ta reda på hur växten ska hanteras innan man gör något. Annars finns risk att man sprider den ytterligare.

– Handlar det om en liten mängd kan man slänga växten direkt i sitt sopkärl. Är det större mängder ska växterna paketeras i sopsäckar innan de körs till återvinningscentralen, säger Sofia Lodén, avfallsstrateg.

Rapportera in ditt fynd till kommunen

För att kartlägga och bekämpa invasiva växter behöver kommunen tips från allmänheten. Upptäcker du en invasiv växtart på eller intill kommunens mark, rapportera ditt fynd till kommunen via tranas.se.

– Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får vi i arbetet med att förebygga och hindra spridning genom till exempel bekämpning, säger Linnéa Wallertz.

Mer om invasiva växter

Läs om de vanligaste invasiva växterna i Tranås kommun och vad du ska göra om du hittar dem:

Invasiva växter

Rapportera fynd av invasiva växter

Rapportera till kommunen om du hittar en invasiv växt på eller intill kommunens mark:

E-tjänst: Rapportera invasiva arter Länk till annan webbplats.

Om du har en invasiv växt i din trädgård kan du rapportera det till SLU:s nationella artdatabank. På så sätt får de myndigheter som arbetar med att förebygga och hindra spridning av invasiva växter en bättre bild av var växterna förekommer.

Rapportera fynd av invasiva arter till SLU Länk till annan webbplats.