Önskemål inför förskoleklass

Ni som har barn som ska börja i förskoleklass läsåret 2023/2024 har möjlighet att göra ett skolval i kommunens e-tjänster. Skolvalet är öppet den 2 januari till och med den 16 januari och gäller för barn som är folkbokförda i Tranås kommun.

I e-tjänsten väljer ni tre skolor och rangordnar dem utifrån vilken ni helst önskar till ert barn. Om ni vill att ert barn ska gå på Adelövs friskola fyller ni även i detta i e-tjästen, ni måste dock själva kontakta Adelövs friskola för att ansöka om en skolplats där.

Huvudprincipen i våra kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Vid placering utgår vi från den rangordning som angetts i ansökan. Om det är fler sökande än det finns platser på en skola används relativa närheten som huvudprincip. Kommunen får frångå vårdnadshavarnas önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Om inget önskemål görs i e-tjänsten, eller om vårdnadshavarna inte är överens om önskemålet, får eleven en placering på närmaste kommunala skola med ledig plats.

Skolskjuts

Tänk på att önskemålet av skola kan påverka ert barns rätt till skolskjuts. Vi erbjuder inte skolskjuts inom Tranås kommuns tätort om det inte finns särskilda skäl. Bor ni utanför Tranås kommuns tätort och är beroende av kommunens upphandlade skolskjuts så ska ni önska den skolan som ligger i ert upptagningsområde för skolskjuts. Väljer ni en annan skola som ligger utanför upptagningsområdet för skolskjuts avsäger ni er med automatik rätten till skolskjuts. Se dokumentet nedan för de olika upptagningsområdena för skolskjuts.

Varför aktivt skolval?

Det är reglerat i skollagen att du som vårdnadshavare ska ha möjlighet att göra ett aktivt skolval inför att ditt barn börjar i förskoleklass.

Hur gör jag ett skolval?

Skolval till förskoleklass görs i en digital tjänst. För att logga in behövs Bank-ID. Om du inte har något Bank-ID kan du kontakta du oss via skolval@tranas.se för att få en manuell blankett att fylla i.

När får jag besked om skolplacering?

Du kommer att få ett hemskickat placeringsbeslut om skolplacering i förskoleklass under vecka 6-7.

Vad händer om jag inte gör något skolval?

Om du inte gör något skolval för en elev som ska börja förskoleklass kommer eleven att bli placerad på den närmaste kommunala skolan med ledig plats.

Vad händer om vårdnadshavarna inte är överens om önskemålen eller om bara den ena har gjort ett önskemål?

För att önskemålen ska vara giltiga måste båda vårdnadshavarna vara överens om önskemålen. Om bara en vårdnadshavare går in i E-tjänsten eller om vårdnadshavarna inte är eniga kommer önskemålen som har lämnats anses vara ogiltiga och kommunen kommer att hantera det som att inga önskemål har gjorts alls.

Kan jag ändra mitt önskemål när jag bekräftat det på webben?

Kontakta oss i så fall via skolval@tranas.se och beskriv vad ärendet gäller.

Vad händer om jag har missat sista datum för önskemål om skola?

Du kan bara göra era önskemål under perioden som E-tjänsten är öppen. Om du inte har gjort några önskemål under denna period så kommer ditt barn att få plats på en skola som har platser kvar efter att alla andra barn har placerats, utifrån deras önskemål. Eftersom Tranås kommun utgår från principen om relativ närhet har det också betydelse var ni bor i förhållande till de skolor som har platser kvar.

Hur fungerar närhetsprincipen?

Närhetsprincipen betyder att elever har rätt till en plats i en skola som ligger nära hemmet, men det betyder inte alltid att eleven får en plats i den skola som ligger allra närmast om det finns flera skolor i närheten.

Vilken prioriteringsordning har kommunen vid skolval?

Vid genomförande av skolvalet prioriteras urvalet till skolor där det finns fler sökande än platser enligt följande ordning:

1. Elevens rätt till en skola nära hemmet (närhetsprincipen)
Närhetsprincipen betyder att elever har rätt till en plats i en skola som ligger nära hemmet, men det betyder inte alltid att eleven får en plats i den skola som ligger allra närmast om det finns flera skolor i närheten.

2. Vårdnadshavares önskemål
Kommunen tillgodoser vårdnadshavarnas önskemål så långt det är möjligt. Önskemålen får endast undantas om det skulle påverka en annan elevs rätt till en skola nära hemmet, eller om det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

3. Aktiva val prioriteras före icke-val
För att ta del av de två följande urvalskriterierna (syskontur & avstånd) måste du som vårdnadshavare lämna in önskemål om skolplacering.

4. Syskonförtur
När du önskar skola kan du även önska syskonförtur om det finns fler barn som är folkbokförda på samma adress som går på skolan. Syskonförtur gäller för syskon som båda kommer att gå i årskurs F-6 under kommande läsår.

5. Avstånd
För att alla elever ska få en så rimlig skolväg som möjligt tillämpas avstånd till skolor, som kan ta emot eleven, som sista urvalskriterium. Den elev som har närmast till skolan prioriteras i första hand.

Hur ansöker jag om skolskjuts för mitt barn som ska börja i förskoleklass?

När ni har fått placeringsbeslutet i februari har ni fram till 30 april på er att ansöka om skolskjuts till höstterminen 2023. Bor du utanför Tranås kommuns tätort och är beroende av kommunens upphandlade skolskjuts för att ta ditt barn till och från skolan så ska du önska den skola som tillhör ert upptagningsområde för skolskjuts. Väljer du en annan skola som ligger utanför ert upptagningsområde för skolskjuts avsäger ni er med automatik rätten till skolskjuts. Ni ansöker via denna E-tjänst: https://eservice.tranas.se/eservice/ Länk till annan webbplats..

Hur gör jag för att välja Adelövs friskola?

Om du vill att ditt barn ska gå på Adelövs friskola så väljer du det alternativet i E-tjänsten. Observera att ndu själv måste kontakta Adelövs friskola för att ansöka om en skolplats där.

Kontakt

Administratör

Frida Söderström
Telefon: 0140-683 44
E-post: frida.soderstrom@tranas.se

Senast publicerad: