Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och därför har behov av anpassad undervisning.

Vad är grundsärskolan?

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskola för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning. Undervisningen anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Utbildningen ska ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

För att en elev ska bli inskriven i grundsärskolan krävs att eleven inte når kunskapskraven och att det beror på en intellektuell funktionsnedsättning. Kommunen gör en utredning för att ta reda på om barnet har rätt att gå i grundsärskolan.

Utredningen består av fyra olika bedömningar:

  • pedagogisk bedömning
  • psykologisk bedömning
  • social bedömning
  • medicinskt utlåtande.

Syftet med bedömningarna är att ge en så bred bild av elevens inlärningssvårigheter som möjligt.

Beslut om rätt till grundsärskola

När utredningen är klar lämnar ett särskilt team, som består av psykolog, läkare, specialpedagog och kurator, en rekommendation till rektor och vårdnadshavare. I samråd med vårdnadshavare fattar rektor beslut om eleven får plats i grundsärskolan eller inte.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Inriktning ämnen

Elever i årskurs 1–3 som bedöms kunna läsa ämnen i grundsärskolan, kan göra det integrerat i den ordinarie grundskolan. Eleven tillhör sin grundskoleklass och får stöd utifrån sina behov. Stödet kan se olika ut beroende på elevens förutsättningar och behov.

Om elevens behov gör det svårt att tillgodogöra sig undervisning i grundskoleklassen, kan eleven undervisas i Grundsärskolan 1–9 på Junkaremålsskolan.

Elever i årskurs 4–6 som bedöms läsa ämnen i grundsärskolan, går i en grundsärskoleklass på Fröafallsskolan. Elever i årskurs 7–9 som bedöms läsa ämnen i grundsärskolan, går i en grundsärskoleklass på Junkaremålsskolan.

Om en elevs behov och förutsättningar visar att eleven kan gå individintegrerad, kan vårdnadshavare önska detta. Det är kommunen som fattar beslutet.

Inriktning ämnesområden

Elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, kan läsa med inriktning mot ämnesområden. Tidigare kallades inriktningen för träningsskola.

Istället för enskilda ämnen läser eleverna efter fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

En elev som bedöms läsa efter ämnesområden får sin skolgång vid Grundsärskolan 1–9 på Junkaremålsskolan.

Efter avslutad grundsärskola får eleverna ett intyg om den utbildning de har gått igenom. Eleven eller elevens vårdnadshavare kan begära att intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme som visar elevens möjligheter att studera.

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen

i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9, och

när ett ämne har avslutats.

Som betyg används beteckningarna A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet.

Kontakt

Rektor grundsärskola

Karin Göransson
E-post: karin.goransson@tranas.se
Telefon: 0140-684 06


Senast publicerad: