Arbete vid långtidsparkeringen på Västra vägen

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Nu är det dags för Västra vägen att rustas upp. För att skapa fler parkeringsplatser och minska risken för översvämning vid skyfall kommer en ny långtidsparkering och ett dagvattendike att byggas. I samband med byggnationen passar vi även på att klimatanpassa det befintliga VA-systemet.

Dessa upprustningar kommer att göras:

  • Dagvattendike som avleder och renar dagvatten samt estetiskt lyft av platsen genom trädplantering och grönytor
  • Parkeringen utökas med dubbelt så många parkeringsplatser, varar 30 laddplatser (se gul markering på kartan nedan)
  • VA-arbeten utförs söderut för att klimatanpassa det befintliga systemet

Under perioden 27 mars – 2 november kommer Västra vägen, delen Ängarydsgatan till Majorsgatan att vara avstängd för genomfartstrafik. Omledning sker via Ängarydsgatan och Majorsgatan. Besökare till verksamheter inom området ombedes att följa skyltning på plats.

Långtidsparkering under projektets gång

Under arbetet kommer delar av långtidsparkeringen att vara öppen men tiden för parkering ändras till 24 timmar. Parkeringsplatsen vid Hästskedegatan (Nämndhustomten) kommer att skyltas om till 72 timmars parkering under projektet, för att ersätta långtidsparkeringen på Västra vägen.

Vi ber om överseende med trafikomledningen under projektets gång och ber er visa hänsyn till personal på plats.


En karta över området vid Västra vägen som ska rustas upp med dagvattendike och ny parkering.