Tranås kommun

Detaljhandel med folköl och servering av folköl

All detaljhandel med samt servering av folköl ska anmälas till den kommun där försäljningen eller serveringen ska ske. Försäljning eller servering av folköl får inte påbörjas innan anmälan till kommunen har gjorts.
Folköl får inte säljas eller servas den som är under 18 år.

Godkända lokaler

Detaljhandel med folköl är tillåten samt servering av folköl är tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller i andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.

Egenkontroll av verksamheten

Lokalerna vid detaljhandel med folköl ska vara avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och det ska också säljas mat.
Vad gäller lokalerna för servering av folköl så ska lokalen vara avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel samt att mat serveras samtidigt som serveringen av folköl.
Den som bedriver detaljhandel med folköl samt bedriver servering av folköl är skyldig att utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program.
(5 kap 5 § alkohollagen "Detaljhandel med folköl" samt 8 kap 8 § alkohollagen "Servering av folköl")

Tillsyn

Kommunen har tillsammans med polisen tillsynsansvaret över försäljningen och serveringen av folköl.


Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften fr o m 2019-07-01 är fastställd till 1 900 kronor
(4% av aktuellt prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.)

(Aktuellt prisbasbelopp för år 2019: 46 500 kronor.)

 Tillsynsavgiften beslutad av Kommunfullmäktige i Tranås 2019-05-27 § 129

Kontakt

Socialtjänsten

Ulla-Britt Blomgren
Alkoholhandläggare
Tfn: 0140-681 95

Besöksadress:
Socialtjänsten, Central administration 
Stadshuset
573 82 Tranås

Senast ändrad:  2019-06-24

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR