Tranås kommun

Bilvåg för lastbilar

Du som kommer med lastbil eller container till Norraby återvinningscentral ska registrera ditt besök genom att väga in ditt avfall på vår bilvåg. Kontakta personalen för att använda bilvågen.

  • Bilvågen ska även användas av dig som kommer med släpkärra och ska lämna mer än 2 kubikmeter avfall.
  • Vid invägning på bilvåg betalas en avgift enligt prislistan nedan. Minimiavgiften är 220 kronor per besök. Samtliga priser är exklusive moms.
  • Rena metallfraktioner och schaktmassor till sluttäckning av deponin tas emot utan avgift.

Kontakta gärna oss på återvinningscentralen om du har frågor.


Material

Behandling

Övrigt

Asbest

Deponering

Ex: Eternit från rivnings- och saneringsarbeten

Leveranskrav: *

Asfalt

Krossning

Leveranskrav: Fritt från stenkolstjära (intyg ska uppvisas) För intyg klicka här För mer information klicka här

Aska-slam

Deponering

Från biobränsleanläggning

Bottenaska

och flygaska

Konstruktionsmaterial

Från biobränsleanläggning

Betongfraktioner<

Krossning

<30x30x40

Leveranskrav: Fritt från armeringsjärn.

Betongfraktioner>

Krossning

Block >30x30x40

Sorterat brännbart verksamhetsavfall

Förbränning med energiutvinning.

Leveranskrav: Avfallet ska vara utsorterat i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4).

Osorterat verksamhetsavfall


Deponering, materialåtervinning, energiutvinning efter sortering.

Ex: blandat avfall, industri-och byggdnadsavfall

Deponiavfall

Deponering

Ex: isolering, planglas

Leveranskrav: Allt avfall som deponeras ska vara karakteriserat. Avfallet får ej innehålla: Farligt avfall, brännbart material eller elektriska- och batteridrivna produkter.

Gips

Återvinning - cementindustrin

Övrig information: Gips är obrännbart material och ska ALDRIG läggas tillsammans med brännbart avfall. Läs mer nedan**

El- och elektronikavfall

(EEA)

Skickas vidare till godkänd förbehandlare.

Ex: installerad uttrustning för värmning, kylning och ventialtion av byggnader.

Övrig information: ***

Förpackningar av papper, plast, metall, glas

Materialåtervinning

Leveranskrav: Tomma, rena, torra

Kontorspapper

Materialåtervinning

Leveranskrav: Kontorspapper som är fritt från notis/post-it lappar, kuvert, plastat papper som omslag för kopieringspapper.

Kyldiskar

Skickas vidare till godkänd förbehandlare.


Metallskrot

Metallåtervinning

Leveranskrav: avfallet får ej innehålla: Farligt avfall, batteridrivna, elektriska- och elektroniska produkter.

Mjukplast

Plaståtervinning

Ex: sträck-och krympfilm och frigolit

Grus- och Schaktmassor för sluttäckning

Konstruktionsmaterial


Grönris

Kompostering på Norraby eller energiutvinning


Träavfall

Flisning, därefter energiutvinning

Leveranskrav: Avfallet får ej innehålla impregnerat trä, papp, plast, tegel, skrot.

Träavfall, grovt

Krossning, energiutvinning

Ex: stubbar, grövre stammar, kabeltrummor

Fönsterbågar med glas

Glaset krossas träramen går till energiutvinning.


Wellpapp

Materialåtervinning

Leveranskrav: Rent och torrt material, ihopvikta kartonger.*Leveranskrav Asbest:
Hanteringen ska ske enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS: 1986:22 samt Statens Naturvårdsverk, Allmänna Råd 87:3.

Dessa krav innebär i korthet att avfallet skall vara väl emballerat och tydligt märk. Transportören ska informeras om innehållet och lossning ska ske enligt maskinförarens anvisningar.

- Personalen på Norraby ÅVC ska kontaktas i god tid före leverans. Vid ankomst ska avfallslämnaren anmäla att leveransen innehåller asbesthaltigt material.

- Om avfallet inte är behandlat och förpackat på korrekt sätt kan personalen inte ta emot det.

**Övrig information Gips: Vid rivning av husbyggen och ombyggnader finns stora mängder gips i avfallet. Gips är obrännbart material (innehåller bl.a. kalcium & svavel) och ska ALDRIG läggas tillsammans med brännbart avfall. Även en träregel som inte rensats från allt gips ska läggas i container för deponering.

***Övrig information El och elektronikavfall: i form av producentansvarsmaterial kan lämnas utan avgift. För lysrör gäller producentansvar under förutsättning att du kan visa upp av länsstyrelsen godkänt transportdokument.


Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Decibell Sahlén

Enhetschef Avfall
Tfn: 0140-683 54

Senast ändrad:  2021-05-05

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR