Tranås kommun

Förvaring och lagring av kemiska produkter

Inget spill

Kemikalier ska lagras så att eventuellt spill och läckage inte förorenar omgivningen. De måste därför förvaras invallade och under tak. Ett kemikalielager ska ha tätt golv, till exempel betong, och får inte ha några avloppsbrunnar. Utrymmet ska vara invallat så att minst hela den största behållarens volym samt 10 % av övriga behållares sammanlagda volym ryms inom invallningen.

Inom- eller utomhus?

Eftersom många kemikalier måste förvaras frostfritt är inomhusförvaring att föredra. Vid förvaring utomhus gäller samma regler för invallning och regnskydd samt att platsen ska förses med påkörningsskydd och lås.

Oljecisterner

Vid förvaring av eldningsolja, dieselolja och spillolja i nedgrävda cisterner samt cisterner ovan mark gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Fler regler om kemikalieförvaring

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har motsvarande regler för hantering och förvaring av brandfarlig och explosiv vätska, gas med mera.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Jenny Enåkander
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-687 36

Lars Gadd
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-682 85

Erik Wahlström
Miljöinspektör
Tfn: 0140-682 24

Senast ändrad:  2020-10-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR