Tranås kommun

Tillsyn och installation av cisterner

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för en del av tillsynen över cisterner för brandfarliga vätskor. Avdelningen för samhällsskydd och beredskap ("Räddningstjänsten") har också ett tillsynsansvar för cisterner.

Återkommande kontroll (besiktning)

En cistern som rymmer mer än 1 m³ ska kontrolleras återkommande med 6 eller 12 års intervaller, beroende på hur korrosionsbeständig cisternen är. Den som använder cisternen ska ha en kontrollrapport tillgänglig under hela den tid som cisternen används och ska även skicka in en kopia på kontrollrapporten til bygg- och miljöförvaltningen.

Vilka får utföra cisternkontroll

Kontrollen ska utföras av ett så kallat ackrediterat kontrollorgan. SWEDAC är den myndighet som utfärdar ackrediteringar och ser till att kontrollorganen uppfyller kraven. På SWEDAC:s webbplats (se länk under Relaterade sidor) kan man få reda på vilka som är ackrediterade.

Installation av ny cistern

Innan du installerar en ny cistern ska du skriftligen informera  bygg- och miljönämnden. Informationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att vi ska kunna utföra vår tillsyn. Om möjligt ska kopior på tidigare kontrollrapporter bifogas. En situationsplan som visar var cisternen kommer att placeras i förhållande till byggnader, vattendrag, dagvattenbrunnar, golvavlopp etc ska också bifogas.

Cistern som tas ur bruk

Om du ska sluta använda en cistern ska du anmäla det till bygg- och miljönämnden först. Du ska tömma cisternen helt och rengöra den invändigt (tänk på att rester från tömning och rengöring klassas som farligt avfall). Sedan bör du ta bort och skrota cisternen.

Sekundärt skydd

Det finns inga generella krav på sekundärt skydd (invallning), annat än inom vattenskyddsområde. Vid tillsyn kan vi dock ställa krav på sekundärt skydd om vi anser att det behövs. Inom vattenskyddsområde finns ett generellt krav på sekundärt skydd. Undantag gäller dock för cistern i pannrum eller motsvarande i bostadshus och med regelbunden tillsyn.

Senast ändrad:  2019-01-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR