Tranås kommun

Miljömålen nationellt och regionalt


Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att de stora miljöproblemen ska vara lösta till år 2020 (till år 2050 för Begränsad klimatpåverkan). Men naturen behöver tid för att återhämta sig och i flera fall kommer vi inte hinna nå den önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs. Det är ändå viktigt att se till att alla förutsättningar finns och att målen ska kunna nås så snart som möjligt och att återhämtningen påbörjas.

Klimat- och enerigistrategi för Jönköpings län

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I ett brett samarbete har en gemensam klimat- och energistrategi för Jönköpings län arbetats fram. I strategin finns vision och mål för att länet ska kunna få en hållbar utveckling och bidra till Sveriges klimatmål och Parisavtalet.

Strategins inriktningar och mål för länet till 2030 och 2045 kommer att följas upp med hjälp av indikatorer inom respektive område. Strategin föreslår inte åtgärder, utan särskilda åtgärdsprogram kommer att tas fram i bred samverkan med länets aktörer.

Du hittar hela strategin på Länsstyrelsens hemsida.

Miljömål för Jönköpings län

Alla länsstyrelser har regeringens uppdrag att i samverkan med andra intressenter ta fram miljömål och åtgärdsprogram för sitt län. Länsstyrelsen har beslutat att generationsmålet och 14 av de nationella miljökvalitetsmålen ska gälla som regionala miljömål för Jönköpings län. De två nationella miljökvalitetsmål som inte gäller i länet handlar om hav och fjäll.

En viktig uppgift är att ta fram åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen. I Jönköpings län har miljökvalitetsmålen delats upp i fyra block, så att det finns åtgärdsprogram för:

  • Vattnets miljömål
  • Djurens och växternas miljömål
  • Hälsans miljömål
  • Minskad klimatpåverkan

Se miljömålen här:

http://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c844027af1f/1527491439340/Milj%C3%B6m%C3%A5l%20f%C3%B6r%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n.pdf

I Tranås Kommun jobbar vi med de miljömål som är aktuella för vår region. Under kommande år ska en ny miljöplan att tas fram och som kommer ingå i kommunens hållbarhetsarbete (Agenda 2030)

Se åtgärder för kommunerna i Jönköpings län:

www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c844027aa9c/1527487774803/Kommunernas_%C3%A5tg%C3%A4rder_2018.pdf

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Annsofie Sarenäs
Miljöstrateg
Tfn: 0140-681 16

Senast ändrad:  2019-10-21

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR