Tranås kommun

Tobak och rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (”tobakslagen”) är förbjudet att röka. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

Ny lag

En ny tobakslag börjar gälla den 1 juli 2019. I de nya reglerna kommer fler områden än tidigare att bli rökfria. Med rökning menar man rökning av tobak, upphettning och inhalering av tobak, användning av elektroniska cigaretter, användning av örtprodukter för rökning samt användning av njutningsmedel som motsvarar rökning, men som inte innehåller tobak (exempelvis vattenpipa). Det är bygg- och miljönämnden som utövar tillsyn över rökfria miljöer enligt tobakslagen.

Följande miljöer ska vara rökfria från och med 1 juli 2019:

  • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet,
  • Lokaler för hälso- och sjukvård,
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
  • Kollektivtrafik, inklusive de utrymmen (inomhus och utomhus) som används av den som reser med kollektivtrafiken,
  • Restauranger och andra serveringsställen, inklusive uteserveringar,
  • Allmän sammankomst och offentlig tillställning, till exempel konserter, marknader och mässor,
  • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner,
  • Ett visst antal rum på hotell eller annat ställe där tillfällig bostad erbjuds i yrkesmässig regi,
  • På lekplatser samt inhägnade platser utomhus som främst är avsedda för idrottsutövning,
  • Vid entréer till sådana lokaler som nämnts ovan och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.

Vem är ansvarig?

Det är den som äger eller förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet, se till att askkoppar inte finns tillgängliga och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får personen avvisas av polis eller ordningsvakt.

Varför finns tobakslagen?

Det är sedan länge känt att tobaksrök bidrar till stora hälsorelaterade problem. Några exempel på sjukdomar är lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL. Tobakslagen finns som är en skyddslagstiftning för att förebygga dessa problem. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen. Lagen ska också motverka att barn och ungdomar börjar röka. Den är också till för att underlätta för allmänheten, astmatiker, allergiker eller andra känsliga personer att kunna vistas i offentliga rum utan att bli utsatta för passiv rökning.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Johannes Liljenberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0140-688 12

Senast ändrad:  2021-04-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR