Tranås kommun

Skyddsnivåer

Alla enskilda avlopp ska uppfylla kraven för Normal eller Hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar (NFS 2006:7), se länkar under Dokument.

Vilken skyddsnivå som ska gälla för en viss avloppsanläggning avgörs alltid i det enskilda fallet. Som utgångspunkt vid bedömningen gäller följande i Tranås kommun.

Vilken skyddsnivå gäller om jag ska anlägga nytt avlopp eller ändra mitt avlopp?

En enskild avloppsanläggning ska uppfylla kraven för Hög skyddsnivå om anläggningen (utsläppspunkten) är placerad:
1. i närheten av sjöar och vattendrag, normalt ca 100 m,
2. inom ett delavrinningsområde där vattnet klassats som Ej god ekologisk status, Övergödning och Risk samt Hög belastning fosfor från enskilda avlopp eller Hög belastning fosfor totalt (mörkblå färg i kartan över Svartåns avrinningsområde, se länk under Dokument),
3. inom ett delavrinningsområde där vattnet klassats som Ej god status, Övergödning, Risk, Hög belastning fosfor från enskilda avlopp eller Hög belastning fosfor totalt samt Nationellt eller regionalt värdefull för natur eller fiske (mellanblå färg i kartan över Svartåns avrinningsområde, se länk under Dokument),
4. inom områden med samlad bebyggelse och enskilda vattentäkter, eller
5. i närheten av allmänna eller enskilda vattentäkter (normalt minst 50 m).

Övriga enskilda avlopp ska i normalfallet uppfylla kraven för Normal skyddsnivå.

Vad gäller för mitt befintliga avlopp?

  • Befintliga avlopp, som inte uppfyller kraven för Hög skyddsnivå och är placerade enligt punkterna 1 och 2 ovan ska uppfylla kraven för Hög skyddsnivå senast 2017.
  • Befintliga avlopp, som inte uppfyller kraven för Hög skyddsnivå och är placerade enligt punkten 3 ovan ska uppfylla kraven för Hög skyddsnivå senast 2020.
  • Befintliga avlopp, som inte uppfyller kraven för Hög skyddsnivå och är placerade enligt punkterna 4 och 5 ovan ska uppfylla kraven för Hög skyddsnivå omedelbart (det vill säga från 2012).

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

573 82 Tranås

Besöksadress: Storgatan 52

Tfn: 0140-681 51 

Senast ändrad:  2019-12-09

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR