Tranås kommun

Renhållning


Undantag från kommunens avfallsföreskrifter

Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan du få undantag från kommunens bestämmelser om avfallshantering. För att få det måste du lämna in en ansökan till teknik- och griftegårdsnämnden eller bygg- och miljönämnden.

Undantag som teknik- och griftegårdsnämnden handlägger

  • Gemensam avfallsbehållare: Två eller flera närboende fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan få använda samma avfallsbehållare, om alla hushåll har samma abonemangstyp och hämtningsperiod och varje hushåll bidrar med högst 95 liter avfall mellan hämtningstillfällena.
  • Övriga undantag: Sådant som rör till exempel avfallsutrymmenas utformning, transportvägar och andra tömningsförhållanden.

Undantag som bygg- och miljönämnden prövar

Hushållsavfall:

  • Utsträckt hämtningsintervall: Det vanligaste är att man får hämtning en gång i månaden istället för varannan vecka. Kräver att man komposterar sitt matavfall själv och alltså inte använder gröna påsen.
  • Uppehåll i hämtning: Om du inte ska använda en fastighet under en begränsad tid kan du få slippa sophämtning under den tiden (max två år i taget).
  • Befrielse från hämtning: Detta är mycket svårt att få, då det krävs att inget avfall uppkommer eller att man själv kan ta hand om allt avfall utan att det riskerar att påverka människors hälsa eller miljön.

Små avlopp:

  • Utsträckt hämtningsintervall: Om din avloppsanläggning uppfyller gällande miljökrav och nyttjandegraden är låg i förhållande till anläggningens kapacitet kan den tömmas mer sällan (dock minst en gång vart fjärde år).
  • Uppehåll i tömning: Om du inte ska använda en fastighet under ett helt år eller mer kan du få slippa slamtömning under den tiden (max två år i taget).
  • Befrielse från tömning: Detta kan du få om du själv kan kompostera ditt slam eller sprida det på åkermark.

Kompostering

Om du vill kompostera eller på annat sätt bortskaffa eller återvinna annat avfall än trädgårdsavfall, till exempel matavfall eller latrin, ska du anmäla det till bygg- och miljönämnden.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR