Tranås kommun

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Ägare och nyttjanderättshavare av byggnader/anläggningar har ansvaret för brandskyddet. De är skyldiga att förebygga brand och begränsa skadorna till följd av brand. För att nå upp till dessa krav ska ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivas under den tid då byggnaden/anläggningen används.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut riktlinjer för hur ägare/innehavare bör bedriva sitt brandskyddsarbetet.

Som hjälp i det systematiska brandskyddsarbetet, utgå från dessa punkter:

 • Ansvar
 • Organisation
 • Utbildning
 • Instruktioner och rutiner
 • Dokumentation
 • Drift och underhåll
 • Kontroll och uppföljning

För utförligare information läs mer i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete.

Till vänster under fliken Mallar och checklistor kan du ladda ner dokument som kan vara ett stöd till ert systematiska brandskyddsarbete.

Skriftlig redogörelse

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) skall ägare av byggnader eller andra anläggningar i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet om konsekvenserna av en brand bedöms bli särskilt stora.

Syftet är att tydliggöra fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens ansvar för brandskyddet. Det utgör också ett viktigt bedömningsunderlag i tillsynsarbetet.

 De verksamheter och byggnader som berörs av kravet ligger inom:

 • Vård
 • Skola
 • Hotell
 • Industri
 • Samlingslokaler
 • Byggnader med kulturhistoriska värden
 • Byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand

I Statens räddningsverks föreskrift 2003:10 kan du läsa mer om exakt vilka byggnader och verksamheter som berörs av kravet på skriftlig redogörelse.

SRVFS 2003:10 på MSB.se

Mer information om räddningsverkets allmänna råd om föreskriften kan du läsa i SRVFS 2004:4.

SRVFS 2004:4 på MSB.se

Senast ändrad:  2020-08-04

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR