Tranås kommun

Översiktsplan

Översiktsplanen en färdplan för framtiden med utgångspunkt i kommunens tillväxtmål och den utvecklingsplan som kommunfullmäktige antagit.

I översiktsplanen redovisas i grova drag hur kommunen ser på mark och vattenanvändningen, hur bebyggelse och infrastruktur ska utvecklas samt hur de allmänna intressena ska tillvaratas.

Planen ger också underlag för vägledning av olika myndighetsbeslut liksom för enskilda, organisationer och företag som vill bilda sig en uppfattning om vad kommunen vill med ett visst område eller i en viss fråga. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men starkt vägledande i prövningen av olika tillståndsärenden.

Översiktsplanen består av tre dokument:

  • Del 1: Allmänna intressen, som ger en övergripande bild av hela kommunen.
  • Del 2: Områdesbeskrivningar, som beskriver förslag till förändringar i fördjupad form för olika kommundelar.
  • Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning, som har avgränsats till de åtgärder som kan förväntas innebära en mer betydande påverkan

Till planen hör även 6 kartor i A3-format:

  • Allmänna intressen och bebyggelseutveckling (kommunöversikt)
  • Tranås tätort, expansion och förtätning
  • Natur- och kulturmiljö
  • Vatten, sjöar, vattendrag och grundvatten
  • Miljö- och riskfaktorer i planeringen
  • Förutsättningar för vindkraft

Då planförslaget tidigare varit utställt för allmän granskning finns även en sammanställning över inkomna synpunkter, inklusive Länsstyrelsens granskningsyttrande.

Materialet går att ladda ner eller beställas via kommunens växel, tfn: 0140-681 00.

Förslag till ny översiktsplan

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan. Förslaget omfattar hela kommunen och beskriver kommunens långsiktiga inriktning för hur mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön ska utvecklas.

Förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR