Tranås kommun

Om politiken i Tranås kommun

Efter valet 2018 har Tranås ett minoritetsstyre bestående av allianspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet var för sig oberoende. 
Mandatfördelning i kommunfullmäktige: Alliansen: 17 fördelade enligt följande: Moderaterna 9, Centern 3, Kristdemokraterna 3, Liberalerna 2.

Socialdemokraterna 12, Sverigedemokraterna 8, Miljöpartiet 2 och Vänsterpartiet 2. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande politiska församling som beslutar i ärenden av mer principiell art till exempel budget, taxor, skatt, årsredovisning nämndernas organisation, reglementen och kommunens mål och riktlinjer.

Mötena hålls i Tranås Stadshus och sänds live via webben och lokalradion Hitz fm.

Yttranderätt vid kommunfullmäktiges sammanträden har bara ledamöter och tjänstgörande ersättare. Allmänheten har inte rätt att yttra sig demonstrationer får inte genomföras i lokalen.

Kommunstyrelsen och nämnderna har rätt att väcka ärenden i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse

Ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet de ska ha uppsikt över nämnderna. I de ärenden som beslutas av kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Nämnderna

Av kommunallagen framgår det att fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver kommunstyrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter.

Nämnderna ansvarar för att den verksamhet som bedrivs uppfyller kommunfullmäktiges  övergripande mål. Nämnderna tillser även att verksamheten bedrivs i enlighet med de gällande föreskrifter som finns för verksamheten. Nämnden beslutar i frågor som rör verksamheten och i de frågor som de enligt lag eller annan författning ska handha. Nämnderna fungerar även som beredningsorgan åt fullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Under kommunfullmäktige finns det sju nämnder:

  • Kommunstyrelsen
  • Barn-och utbildningsnämnden
  • Kultur-och fritidsnämnden
  • Teknik-och griftegårdsnämnden
  • Socialnämnden
  • Bygg-och miljönämnden
  • Valnämnden

Kommunala bolag

Tranås kommun har fyra kommunala aktiebolag. Tranås stadshus AB äger Tranås Energi, Tranåsbostäder AB och Östanå Parken AB.

Demokratikommitté

Demokratikommitténs syfte är att värna om demokratin och till att förändringar och utveckling alltid genomsyras av en demokratiutvecklingstanke.

Kommunrevisionen

Revisionen är kommunfullmäktiges verktyg för att granska att verksamheten sköter sin ekonomi. Revisorerna ska granska all verksamhet inom nämndernas verksamhetsområden.

Överförmyndaren

Överförmyndaren är en politiskt tillsatt person vars uppgift är att hålla ett vakande öga över kommunens goda män.

Senast ändrad:  2018-12-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR