Tranås kommun

Skattesatser

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad. Den finansierar mellan 80-85 procent av kommunens löpande verksamhet (förskola, skola, äldreomsorg, gator, vägar med mera). Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter, samt avgifter för verksamhet (barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter med mera).

Den skatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar; skatt till kommunen, skatt till landstinget samt begravningsavgift.

Skatt till Tranås kommun

Den skatt som kommer kommunen tillgodo uppgår för inkomståret 2019 till 22:01 kr av varje intjänad 100-lapp vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Skatt till Landstinget

Landstingsskatten uppgår till 11:76 kr för 2019, vilket också är oförändrat jämfört med föregående år.

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Begravningsavgiften är obligatorisk och uppgår till 24,0 öre av varje intjänad 100-lapp.

Utöver kommunalskatt, landstingsskatt och begravningsavgift betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

För en mer detaljerad redovisning hänvisas till Skatteverkets hemsida.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR