Tranås kommun

Delårs- och budgetuppföljningar samt finansrapporter

Förutom kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året, redovisar vi även tre budgetuppföljningar (mars, maj och oktober) samt en delårsrapport per sista augusti. Dessa uppföljningar innehåller även prognoser för hela det innevarande året.

Delårsrapporter

Kommunen måste enligt lag upprätta minst en delårsrapport. För oss utgör delårsrapporten per sista augusti denna lagreglerade delårsrapport som även granskas av kommunens revisorer. Kommunfullmäktige tar beslut om delårsrapporten.

Delårsrapporten för 2020

Äldre delårsrapporter hittar du i rutan "Delårsrapporter - Arkiv".

Budgetuppföljningar

Utöver årsredovisning och delårsrapporten sammanställer vi också budgetuppföljning.

Budgetuppföljningarna innehåller uppgifter om:

 • Ekonomi - ekonomisk analys, investeringar
 • Personal – sjukfrånvaro, antal medarbetare
 • Verksamhet – ansvarsområden, viktiga händelser, aktiviteter för att uppnå kommunens utvecklingsstrategi, åtgärder för att sänka kostnaderna samt omvärldsspaning och framtid

Den senaste budgetuppföljningen (2020-10-31)

Äldre budgetuppföljningar hittar du i rutan "Budgetuppföljning - Arkiv".

Finansrapporter

Enligt Tranås kommuns finanspolicy med riktlinjer ska uppföljning i form av finansrapport lämnas i samband med delårsbokslut samt vid årsbokslut. Händelser av principiell betydelse ska rapporteras löpande. Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska bedrivas.

Kommunfullmäk­tige respektive bolagsstyrelsen i respektive bolag har det övergripande ansvaret för hur finansverksamhe­ten bedrivs och att de finansi­ella ris­kerna kontrolleras och begränsas.

Kommunens och bolagens placerings- och låneportföljers sammansättning samt den finansiella riskexponeringen i övrigt ingår i den finansiella rapporten.

Finansrapporten ska ange:

 • Aktuell likviditet
 • Utrymme och nyttjad checkräkningskredit
 • Placeringar
 • Skulder
 • Ränte- och kapitalbindning
 • Fast/rörlig ränta (derivat)
 • Motparter
 • Borgensåtagande
 • Derivat, kapital- och räntebindning

Finansrapport (2020-12-31)

Finanspolicy

Tranås kommuns finanspolicy samt riktlinjerna för policyn hittar du i rutan "Relaterade dokument".


Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR